Kvænangen kommune ønsker å forlenge ordningen for koronafond og avsetter kr. 600 000,- til koronafondet i 2020. Formålet er å gi et ekstraordinært tilskudd til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av Covid -19 utbruddet,  og taper inntekter på grunn av smitteverntiltak og restriksjoner. Dette koronafondet er et supplement til de statlige kompensasjonsordningene til næringsliv og lag/foreninger, og er rettet mot de som ikke får god nok uttelling i øvrige offentlige støtteordninger.   Midlene utlyses med forbehold  om godkjenning kommunestyret.

Dette er en videreføring av ordningen som ble lyst ut i mai, og det kan søkes om tilskudd til dekning av faste utgifter i 3. og 4. kvartal i 2020.  Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøttereglementet, Støttens størrelse avhenger av omsetningsfall, foretakets fasteutgifter og hvordan foretaket er rammet av Covid - 19 utbruddet, Det kan gis tilskudd inntil 75 % av dokumenterte utgifter.  

Dette koronafondet gjelder for virksomheter som har forretningsadresse i Kvænangen kommune. Søkere må dokumentere omsetningstap eller nedgang i inntekter  relatert til koronapandemien.  Ordningen gjelder ikke for selskap uten aktivitet, selskap underkonkursbehandling og selskaper som har mottatt offentlig støtte over 200.000 euro i løpet av de siste 3 regnskapsår. Årsregnskap eller næringsoppgave for 2018 eller 2019 skal legges ved. 

Tilskuddet skal dekke faste utgifter og andre dokumenterte utgifter, som ikke dekkes av andre statlige kompensasjonsordninger.  Utgifter som kan dekkes er spesifisert i søknadsskjemaet. Ordningen dekker ikke nedbetaling av gjeld, investeringer eller innkjøp av driftsutstyr og driftsmaterialer. 

Søknaden sendes inn via www.regionalforvaltning.no . De som har søkt tidligere bruker samme brukernavn og passord, nye søkere må opprette  ny bruker.  Velg støtteordning "Kvænangen kommune- støtte til dekning av faste utgifter - koronafond"

Søknadsfrist 08.12.20 , og søknadsskjemaet finnes her