Kommunestyret i Kvænangen kommune har forlenget ordningen med  koronafondet til å gjelde for 1. kvartal i 2021. Formålet er å gi et ekstraordinært tilskudd til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av Covid -19 utbruddet,  og som taper inntekter på grunn av smitteverntiltak, restriksjoner. Dette koronafondet er et supplement til de statlige kompensasjonsordningene til næringsliv og lag/foreninger, og er rettet mot de som ikke får god nok uttelling i øvrige offentlige støtteordninger.  

Dette er en videreføring av ordningen som gjaldt for 2., 3. og 4. kvartal i 2020.  Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøttereglementet, Støttens størrelse avhenger av omsetningsfall, foretakets fasteutgifter og hvordan foretaket er rammet av Covid - 19 utbruddet, Det kan gis tilskudd inntil 75 % av dokumenterte utgifter.  

Dette koronafondet gjelder for virksomheter som har forretningsadresse i Kvænangen kommune. Søkere må dokumentere omsetningstap eller nedgang i inntekter  relatert til koronapandemien.  Ordningen gjelder ikke for selskap uten aktivitet, selskap underkonkursbehandling og selskaper som har mottatt offentlig støtte over 200.000 euro i løpet av de siste 3 regnskapsår. Årsregnskap eller næringsoppgave for 2019 eller 2020 ( midlertidig , dersom den ikke er godkjent)  skal legges ved. 

Tilskuddet skal dekke faste utgifter og andre dokumenterte utgifter, som ikke dekkes av andre statlige kompensasjonsordninger.  Utgifter som kan dekkes er spesifisert i søknadsskjemaet. Ordningen dekker ikke nedbetaling av gjeld, investeringer eller innkjøp av driftsutstyr og driftsmaterialer. 

Søknaden sendes inn via www.regionalforvaltning.no . De som har søkt tidligere bruker samme brukernavn og passord, nye søkere må opprette  ny bruker.  Velg støtteordning "Kvænangen kommune- støtte til dekning av faste utgifter - koronafond"

Søknadsfrist 30.04..21 , og søknadsskjemaet finnes her