Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Når hovedformålet med veien er landbruk, dvs. at mer enn 50 % av veiens nytteverdi tillegges landbruksrelatert virksomhet, skal søknaden behandles etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål. Når veiens hovedformål ikke tillegges landbruksrelatert virksomhet, behandles søknaden etter plan- og bygningsloven.  

  Se også plan- og bygningsloven § 29-7 Krav til produkter til byggverk.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om konsekvensutredninger

  Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du sender en skriftlig søknad til kommunen. På forhånd må du underrette de som blir berørt av veianlegget, for eksempel naboer og rettighetshavere. Opplys i søknaden om at dette er gjort. Beskriv hvilke driftsmessige og økonomiske fordeler du vil oppnå med tiltaket. Eventuelle alternative veitraseer bør også komme fram.

  Skjema

  Skjema SLF-902

  Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
  Søknad om bygging av landbruksveg (SLF-902)

  Vedlegg

  Kartdel som viser 

  • planlagt vei og dekningsområde i forhold til eksisterende veier 
  • planlagte massetak i forbindelse med veilbyggingen 
  • beliggenheten for alle kjente miljøverdier i området 
  • eksisterende bebyggelse
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkesmannen skal få anledning til å uttale seg før kommunen gjør vedtak. Det gjelder også kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Samisk kulturminneråd.

  Kommunen fatter vedtak om godkjenningen, setter eventuelle vilkår eller kan nekte hele eller deler av veianlegget bygget. Det settes en frist for når tiltaket skal være gjennomført. Hvis du oversitter fristen, faller godkjenningen bort.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:23