Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord og § 12 Deling.

   

  Lover

  Forvaltningsloven
  Jordlova

  Forskrifter

  Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

  Retningslinjer

  Landbrukseiendom - omdisponering og deling (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må søke om å få dele landbrukseiendommen. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.

  Søknaden sendes til

  Kvænangen kommune
  Teknisk kontor

  9161 Burfjord

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Kommunen behandler søknad om fradeling samlett sett i forhold til jordlova og plan- og bygningsloven. Saker som må ha dispensasjon fra kommuneplanens arealdel sendes på høring før de tas opp til behandling i teknisk utvalg.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om grunnen til dette med opplysning om når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:22