xuNpCSQcAAAAASUVORK 5CYII=D uIqv  3zvTYAAAAABJRU 5ErkJggg==

Kartverket finner at de tilrådde skrivemåtene av stedsnavna er i samsvar med den nedarva lokale uttalen av navna. Kartverkets saksbehandler samla inn norske og en del kvenske stedsnavn i den indre delen av Kvænangen i 1985 og 1987. Navna i denne saken er kontrollert ut fra de opplysningenen som kom fram i samtale med lokalkjente personer fra området på 1980-tallet, og blant annet plasseringer av navn er vurdert i samsvar med opplysningene som lokalkjente gav på 1980-tallet.

Et historisk navn, Niemenaikunnausti, navn på et naust, løpenummer 17, har vi ikke fastsatt skrivemåten til ettersom bygninga ikke lenger finnes.

Se også opplysningene om de enkelte navna i saken i merknadskolonnen på det vedlagte navnesaksskjemaet.

Navn som Kvænangen kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal fastsette skrivemåten til Etter lov om stadnamn § 7 første ledd har kommunen rett til å fastsette skrivemåten til blant annet grendeog bygdenavn. Navna som kommunen skal fastsette skrivemåten til, er merket med K i vedtakskolonnen i navnesaksskjemaet, dvs. numrene 1, 4, 32, 39 og 44

Etter lov om stadnamn § 7 andre ledd har fylkeskommunen ansvar for å fastsette skrivemåten til fylkeskommunale anlegg o.l., og i denne navnesaken inngår navnet på to bruer over fylkesvegen i området, se løpenumrene 19 og 24 i navnesaksskjemaet. Kartverket kjenner ikke til om disse bruene alt har fått fastsatt et norsk og nordsamisk navn. Om så ikke er tilfellet, skal fylkeskommunen legge forslag om skrivemåten av eventuelle norske brunavn fram for Språkrådet, og tilsvarende skal forslag om nordsamiske brunavn legges fram for Sametinget, som er rådgivende organ i stedsnavnsaker.

Når Kvænangen kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har gjort vedtak om skrivemåten til de navna som de har ansvar for, skal vedtaka kunngjøres og meldes til Sentralt stedsnavnregister, se lov om stadnamn §§ 8 og 14 andre ledd. 

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Navnevedtaket finner du her

Melding om vedtak i navnesak 2022_288 – kvenske stedsnavn i Kvænangen kommune