Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon, som er tillatelse til å overta eiendommen. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Hensikten med konsesjonsreglene er å sikre bosetting. Det er kommunen som avgjør søknader om konsesjon.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om konsesjon ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til den kommunen som eiendommen ligger i.

  Skjema

  Skjema SLF-360 og SLF-359

  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
  Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
  Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (SLF-359)

  Vedlegg

  Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes.

  Søknadsfrist

  Fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen.

  Søknaden sendes til

  Ordføreren i Kvænangen Kommune

  9161 Burfjord

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:19