Kommunal og moderniseringsdepartementet har bevilget kr. 250 000,- til kompensasjonsordning for bedrifter i Kvænangen. Kommunestyret i Kvænangen har vedtatt å videreføre den kommunale ordningen også for 2. kvartal i 2021 . Formålet med ordningen er å gi ekstraordinært tilskudd til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av koronasituasjonen, og som ikke får uttelling av øvrige støtteordninger. Kompensasjonsordningen et supplement til de statlige krisepakkene til næringsliv og lag/foreninger.

Det kan søkes om tilskudd fra fondet til dekning av deler av faste utgifter. Støtten gis bagatellmessig støtte til å dekke deler av faste utgifter,  i henhold til regler den nasjonalt notifiserte ordningen for kompensasjon for bedrifter. Støttens størrelse avhenger av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Det kan gis tilskudd inntil 70 % av dokumenterte utgifter.

Denne støtteordningen gjelder for virksomheter med forretningsadresse i Kvænangen kommune. Søkere må dokumentere nedgang i omsetning/inntekter, forårsaket av koronapandemi. Enkeltmannsforetak med hovedinntekt eller viktig biinntekt i virksomheten kan også søke.  

Søknadsfrist 31.08.21, og søknadsskjema finnes her