I forbindelse med dette forprosjektet skal Kvænangen kommune kartlegge parkeringsbehov i forhold til utfartssteder, turområder både om sommeren og vinteren, skuterløyper, severdigheter, m.m. Kvænangen kommune ønsker å få en oversikt over behov for oppgradering eller etablering av parkeringsplasser ved populære utfartsområder og stoppesteder. Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for en god og bærekraftig opplevelse av friluft, natur og landskap i vår kommune for både lokalbefolkningen og tilreisende.  Erfaring fra Lyngen kommune er at det er endel kostnader ved etablering, drift og vedlikehold av slike parkeringsanlegg. Lyngen kommune har innført parkeringsavgift ved utvalgte utfartsområder, de andre kommunene i Nord Troms vurderer om dette er en løsning for finansiering av  parkeringsplasser i sin kommune. 

 

Vi ønsker innspill fra innbyggere og næringsliv om  parkernigsbehov , med en beskrivelse og begrunnelse av hvilke behov du mener der er. Kom gjerne også med innspill til hvordan tiltaket kan driftes og finansieres. 

 

Utifra kartleggingen skal Kvænangen kommune 

- lage en plan og prioritering  foroppgradering og/eller etablering av parkeringsplasser,

- bestemme servicenivå (informasjon, renovasjon, toalett, rasteplass, ladepunkter)  for ulike typer parkeringsplasser 

- lage budsjett for drift og vedlikehold av parkeringsplasser 

- planlegge finansiering av drift og investeringer

- foreta investeringer.  Kvænangen kommune har fysisk tilrettelegging av parkeringsplasser i økonomiplan 2022-2025. 

 

I tillegg til innspill fra innbyggere, næringsliv og andre samarbeidspartnere er prosjektet er prosjektet forankret friluftslivskartleggingen, i vedtatte planer som kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur, kulturminner, Kystsoneplan , Kommuneplanens arealdel, forskrift om snøskuterløyper, m.m.

 

Send gjerne inn dine innspill på skjemaet eller e-post til post@kvanangen.kommune.no innen 16.juni.  Du kan gjerne sende inn flere innspill.

Tusen takk for ditt bidrag !