Tiltakspakker

Regjeringen  har innføre en rekke tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

 • Skatter og avgifter.  Skatteetatens oversikt viser igangsatte tiltak i forhold til skatter, avgifter og  betalingsfrister m.m. . Les mer her
 • Permitteringer og refusjoner.  NAV har samlet informasjon tiltak i forhold til ermitteringer, syke- og omsorgslønn og refusjoner. Les mer her.
 • Finansiering ved lån. Staten tilbyr statlig lånegaranti som betyr at det er større mulighet til å få likviditetslån fra bankene dersom ved likviditetsproblemer.  Bankene tilbyr også avdragsfrihet/avdragsutsettelse på eksisterende lån. Kontakt din lokale bank.
 • Om kompensasjonsordninger til bedrifter og selvstendig næringsdrivende kan dere lese om i de neste avsnittene.

I tillegg har Innovasjon Norge, Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune satt iverk tiltak for å avhjelpe næringsaktører i denne situasjonen.

 • Innovasjon Norge har innført en rekke tiltak for bedrifter, både de som allerede deltar i ordningene til IN og til bedrifter som ønsker å søke om støtte til utviklingsprosjekter.  Les mer her
 • Sametinget justerer sine tilbud om støtte for å møte bedriftenes behov for omstilling og utvikling, og øker rammene og satsene for tilskudd til bedriftsutvikling. Les mer her
 • Troms og Finnmark fylkeskommune lanserer egen tiltakspakke for næringslivet i fylket. Les er her
 • NHO har forøvrig en oversiktlig side om offentlige krisepakker til næringslivet. Les mer her

     

Kompensasjonsordning for bedrifer

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av

 • hvor mye omsetningen har falt,
 • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
 • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det forventes at søknadsskjema er tilgjengelig klar fra 17.04.2020. For mer informasjon, les her .

Kompensasjonsordning for selvstendige næringsdrivende og frilansere

Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (1G =grunnbeløpet i folketrygden) og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.  

Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før. Det tas utgangspunkt i gjennomsnittlig næringsinntekt for de tre siste driftsårene. Det er opplyst at søknadsskjema vil være klart i mai. Mer informasjon her .