Politiet i Nord-Troms opplyser i det følgende om konsekvensene av karantenebrudd. Her er nye regler, samt hva overtredelse av regelverket vil koste.
 

 • Møteforbud og stengning av virksomhet. For forelegg som utferdiges med hjemmel i forskrift om møteforbud og stengning av virksomhet, fastsetter riksadvokaten at botens størrelse på individnivå normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager. På vanlig måte må imidlertid straffeloven § 53 annet ledd iakttas. Dersom det utferdiges forelegg til foretak, skal botens størrelse normalt ikke være lavere enn 50.000 kroner.
   
 • Karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. For forelegg som utferdiges med hjemmel i forskriftene om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, fastsetter riksadvokaten at botens størrelse for brudd på karantenereglene normalt skal være kroner 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager.
  For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager.
  Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter må bøtenivået økes.
   
 • FHI presiserer råd om sosial distansering, samt regler for hjemmekarantene og hjemmeisolering
   
 • Framtid i Nord har laget en sak hvor du kan lese et intevju med lensmann Ole Johan Skogmo.