Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  Barnevernloven § 3-2a
  Psykisk helsevernloven § 4-1
  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
  Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
  Introduksjonsloven § 6
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
  Forskrift om individuell plan i NAV

  Lover

  Barnevernloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Introduksjonsloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Psykisk helsevernloven
  Sosialtjenesteloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om individuell plan i NAV

  Retningslinjer

  Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

  Du kan henvende deg muntlig eller skriftlig. Du vil få et skriftlig svar, og få utpekt en koordinator dersom du har krav på tjenesten.

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

  Søknaden sendes til

  Søknad kan sendes til Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, v/ Ergoterapeut, Kvænangen Kommune, 9161 Burfjord

  Du kan også ta kontakt via e-post

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Saken vil bli behandlet av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

  Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fysioterapi-/ergoterapitjenester
  Postadresse:Burfjord 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:17