MOWI Norway AS, søker Kvænangen kommune i brev av 13.november 2019 om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, for etablering av akvakulturanlegg lokalisert til følgende sjøområder:
 

  1. Djupanvika – Vannberget

  2. Olderfjorden - Nakkeneset

  3. Jøkelfjord – Saltnes
     

De omsøkte områder for etablering av akvakulturanlegg ligger i henhold til kommunens Kystsoneplan i et område merket fiske.

Vurderingen som ble gjort etter formannskapets møte den 03.12.2019 (se vedtak i vedlegg) har kommunen og MOWI vært i dialog, der har MOWI kommet med alternativ plassering av Donuten som er Karvika. Nærhet til infrastruktur, dybde og miljøparametere er akseptabelt for Karvika. I tillegg er arealet allerede avsatt til akvakultur i kystsoneplan.

 

Mowi gjør oppmerksom på at de fremdeles ser etter egnede plasseringer for Donut i Kvænangsbassenget, og således må både Saltnes og Karvika sees på som forslag.
Hvis MOWI finner andre mer egnede områder vil disse bli forelagt Kvænangen kommune.

Man er også interessert for andre forslag/innspill om plassering, som de er villige til å vurdere
 

MOWI Norway AS` søknad om dispensasjon sendes til fagmyndigheter for innspill. Hjemmelshavere til eiendommene på landsiden får tilsendt søknaden samt at den ligger på kommunens nettside:

https://www.kvanangen.kommune.no/planportal.463742.no.html .
Søknaden ligger også for innsyn på servicetorget, rådhuset.

 

Høringsdok:

 

Kommunen ber herved om innspill til søknaden før den tas opp til politisk behandling i formannskapet. Eventuelle innspill sendes pr. post til:

Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller på mail til : post@kvanangen.kommune.no innen 4-fire uker fra mottak av dette brev/epost.

 

Eventuell henvendelse vedrørende saken kan gjøres til kommunen.