Dette innnebærer at området kan være aktuelt for utbygging i fremtiden selv om det ble ikke trukket frem blandt de 13 områdene som på landsbasis ble plukket ut til å være best egnet. Dette skyldes i hovedsak manglende kapasitet på linjenettet og reindriftsinteresser.  

Forslaget som ligger inne i høringsdokumentet er vist i kartet: Kart vindkraft_900x568.jpg

Lenke til høringssiden hos OED: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/

Lenke til ressursside hos NVE: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/?ref=mainmenu

Lenke til hovedrapport med forslag fra NVE: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf

Lenke til analyseskjema for område som berører Kvænangen: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2733186

Det er åpent for alle å komme med innspill til høringen.