Offentlig ettersyn og høring av planforslag – politisk behandling:

Formannskap i Kvænangen, og kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy behandlet saken henholdsvis 11/4, 16/4 og 18/4. Samtlige kommuner vedtok innstillingen.

 

Saksunderlag og vedtak i Kvænangen Dokument 24/1561 - Kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy – Høring og offentlig ettersyn av plan - PlanID: 5429202301 - Kvænangen kommune (acossky.no)

Saksunderlag og vedtak i Nordreisa Dokument 24/3301 - Kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy - Høring og offentlig ettersyn - Nordreisa kommune (acossky.no)

Saksunderlag og vedtak i Skjervøy Dokument 24/3835 - Kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy - høring og offentlig ettersyn av plan. - Skjervøy kommune (acossky.no)

 

Offentlig ettersyn og høring av planforslag:

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og angir langsiktige rammer for bruk og vern, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen er et strategisk verktøy i forlengelsen av kommuneplanens samfunnsdel, og skal sikre en helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene.

 

Forslag til plan for både Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy legges nå ut på høring og offentlig ettersyn frem til 30.09.2024.

 

Følgende plandokumenter kan lastes ned i digital utgave under vedlegg i bunn:

  • Felles planbeskrivelse
  • KU og ROS-analyse
  • Kommunevise plankart
  • Felles bestemmelser og retningslinjer
  • Plan for medvirkning
  • Mottakerliste

 

Dokumentene er også tilgjengelige i infotorget i Rådhuset i hver enkelt kommune.

 

Innspill til planforslaget sendes til: posttilteknisk@skjervoy.kommune.no  innen 05.07.24.

 

Innspillet merkes «16/24 Innspill-planforslag-kystsoneplan»

 

Info om høringsperioden:

Det vil bli arrangert et felles folkemøte 14/5 kl. 18 hvor det vil bli gjort nærmere rede for planforslaget. Det er mulig å møte på Rådhuset i hver enkelt kommune eller delta digitalt etter nærmere annonsering.

Her kan du se opptak av informasjonen som ble gitt på folkemøte 14.05.2024. Trykk her (Innledning ved leder av styringsgruppa Ørjan Albrigtsen starter ca. 5 min. ut i sendingen)

 

Etter høringsperioden vil kommunene behandle samtlige innspill, faglige råd og eventuell innsigelser. I den forbindelse vil det etter nærmere plan bli gjennomført ytterligere medvirkning av interessegrupper, næringsliv og offentlige myndigheter.