Iht Kommunelovens § 14-3 er formannskapets forslag til Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og facebookside. De som ønsker dokumentet i papir kan henvende seg til servicekontoret.

 

Forslaget innebærer noen endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

 

Eventuelle merknader til forslaget må være innkommet innen mandag 26.09.2022. Kommunestyret skal behandle saken tirsdag 27.09.2022 kl 1000. Møtested er kommunestyresalen på kommunehuset.

 

Behandling i formannskapet 07.09.2022: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2023 -2026 (HØP 2023-26) vedtas. 

 

Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2023 -2026 og gebyrregulativet kan leses her, se vedlegg under.