En av de viktigste prosjektene i 2021 har vært å lage ny kommuneplanens samfunnsdel. Vi har gjennomført en grundig prosess for å kunne levere en plan som skal sikre at Kvænangen kommune tar proaktiv rolle i utvikling av lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Dette medfører at økonomiplanlegging må utvikles samtidig. Kommunen må vedta en handlings- og økonomiplan (HØP) som er i tråd med den nye kommunelovens bestemmelser. Derfor har kommunedirektørens ledergruppe tatt i bruk nye arbeidsmetoder i planleggingen. I denne lærerike prosessen har administrasjonen fått bistand fra Bedriftskompetanse AS.

Utfordring i arbeidet har vært prioritering av ulike tiltak i forhold til tilgjengelige ressurser. Resultatet er en ambisiøs plan med positiv utsikt. Fra samfunnsdelen har vi valgt tre hovedtemaer: involvering, styrking av felles identitet og skapning av trivsel, bo- og blilyst. Disse oppnås ved å satse på flere delmål, blant annet barn og unge, boliger, god helse og næringsutvikling.

Budsjettet er i balanse, men vi klarer ennå ikke å nå alle finansielle måltall. Kostra-analyser viser at kommunen er dyr i drift i forhold til sammenlignbare kommuner. Det betyr at vi må kontinuerlig stille oss spørsmål om vi gjør riktige ting og gjør vi ting riktig.

Siden prosessen rundt samfunnsdelen ble noe forsinket, kom administrasjonen relativt sent i gang med økonomiplanen. Derfor foreslår vi at det i 2022 gjøres en større revidering av handlingsdelen sammen med oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Arbeidet bør starte tidlig for å sikre god medvirkning og dialog mellom administrasjonen og folkevalgte. Administrasjonen lager et årshjul for styring av denne prosessen.

Kommunedirektørens hovedbudskap i denne økonomiplanen er: utvikling av Kvænangen kommune er planstyrt, målrettet og daglig drift bygges på gode rutiner.

Burfjord, 21.10.2021

Janne Kankaala
kommunedirektør