Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Kvænangen kommune legges ut på høring.

Frist for høringsinnspill settes til fredag 13. oktober kl 1200. 

Forskriften inngår som del 2 i Reglement for folkevalgte. 

I ny kommunelov fra 2019 slås det fast at folkevalgtes rett til dekning av utgifter, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner skal vedtas i forskrifts form. Det betyr at kravene til forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt. Forvaltningsloven stiller blant annet krav til hvordan forskrifter skal utformes, at de skal høres og at det gjelder særlige krav til kunngjøring for at kommunen skal kunne påberope seg reglene. De folkevalgtes økonomiske rettigheter kan ikke lenger reguleres i reglementer som har en litt løsere ramme når det gjelder saksbehandling og utforming. 

Formannskapet behandlet 06.09.2023 revisjon av reglementet og vedtok noen endringer av folkevalgtes arbeidsvilkår slik at denne må legges ut på høring. Forskriften skal vedtas av kommunestyret den 18.10.2023. 

Forskriften kan leses her.