Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Hvis Riksantikvaren har fredet en bygning som du eier, kan du få tilskudd til å dekke noen av kostnadene for vedlikehold.

 • Lover og forskrifter

  Se spesielt kulturminneloven § 17.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Kulturminneloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med fylkeskommunen/Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen eller om hvor du skal sende søknaden.

  Skjema

  Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk kulturminnefond har elektronisk søknadsskjema.

  Kulturminnefondet - søknadsskjema

  Vedlegg

  Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier.

  Søknadsfrist

  Fylkeskommunen kan gi informasjon om søknadsfristen. For Kulturminnefondet er det ingen søknadsfrist.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  På grunnlag av fylkeskommunenes søknader fordeler Riksantikvaren tilskuddsmidler som sendes til fylkeskommunene for videre fordeling. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak om tilskudd. Du får skriftlig melding om vedtaket. Styret i Norsk kulturminnefond fatter vedtak når det gjelder søknader som sendes dit.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen og Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Styret i Norsk kulturminnefond fatter vedtak om tildeling ca. to måneder etter søknadsfristen.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Riksantikvaren for saker som fylkeskommunen har behandlet. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk kulturminnefondet sendes til Kulturminnefondet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:12