Frem til 1. august er vegen stengt for allmenn motorisert ferdsel fra og med tunellen i Corrovarri og videre innover fjellet. (unntak for scooterløype som er åpen frem til 5. mai). Etter 1. august vil vegen være åpen helt inn til Suoikajavri så lenge den er farbar. Vegen brøytes vanligvis ikke.

Ferdsel til fots og med tråsykkel er tilatt hele året. Det er satt opp skilt som regulerer trafikken. All ferdsel i strid med skilting og regler er straffbart.

Ved spesielle behov kan det søkes dispensasjon fra de generelle reglene. Dispensasjonssøknader for behandles av NVEs miljøtilsyn i Region Nord. Søknader må ha et nytteformål og være begrunnet. Det innvilges ikke kjøretillatelse til tur og fritidsbruk. Søknadene sendes på e-post til postmottaket på regionkontoret for region Nord på rn@nve.no med kopi til saksbehandlerne i NVE Trond Blomlie (tgb@nve.no) og  til Kjetil Greiner Solberg (kgs@nve.no). 

Vegen går inn i viktige reinbeiteområder. Unngå unødvendig skremming og forstyrrelse av reinflokkene både ved kjøring etter vegen og ved ferdsel til fots i terrenget. Senk farten eller stopp opp, og la reinen passere i eget tempo. Vær særlig aktsom dersom du har med hund. Husk båndtvangperioden.  Kjør forsiktig og tilpass farten slik at påkjørsler unngås.