Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området, skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det.

Hensikten med reguleringsplanen er hovedsakelig å trygge skoleveg, gjennom å avklare gang- og kjøreadkomst, fortau, parkering, samt busstopp for barne- og ungdomsskolen. Formålet er itillegg å sikre tilsterkkelig og attraktive uteområder for skole/nærmiljøanlegg og idrettsanlegg både sommer og vinter.

Plandokumentene kan lastes ned her:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelsen

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes kommunens Planprotal/Si din menig eller til: Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord og til post@kvanangen.kommune.no.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Uttalelsesfrist er satt til 27. november 2020.