E6 over Kvænangsfjellet er en høyfjellsovergang som strekker seg gjennom både Nordreisa og Kvænangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Fjellovergangen er meget værutsatt, og har utfordrende kurvatur, spesielt for tyngre kjøretøyer. Formålet med reguleringsplanen er derfor å sikre en trygg og fremkommelig veg over Kvænangensfjellet hele året.
I juni 2019 tilførte Samferdselsdepertamentet strekningen "E6 over Kvænangsfjellet i Troms" til Nye Veier AS, etter vedtak i Stortinget, jf. Prop.110 S(2018-2019).

Planforslaget bygger på en løsning med to tuneller; Mettevolltunellen og Kvænangsfjelltunellen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer på eksisterende veg.

Plandokumenter:
1. Plankart
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Vedlegg til planbeskrivelsen:

4.1. Planinitiativet
4.2.Referat fra planoppstartsmøtet
4.3.Innspill ved høring og offentlig ettersyn – referert og kommentert
4.4. Innspill ved høring og offentlig ettersyn – kopier av innspillene
4.5. KU friluftsliv
4.6. KU naturmangfold
4.7. KU reindrift
4.8. KU landskapsbilde
4.9. KU kulturminner og kulturmiljø
4.10. ROS-analyse
4.11. Støyutredning
4.12. Vannovervåkningsprogram
4.13. Tiltaksplan for drikkevann
4.14. Flomvurdering Suselva
4.15. Fagrapport hydrologi
4.16. Geoteknisk vurdering med UAK
4.17. Geoteknisk datarapport
4.18. Skredfaglig rapport
4.19. Miljøgeologisk rapport
4.20. Ingeniørgeologisk rapport Mettevollia med UAK
4.21. Ingeniørgeologisk rapport Kvænangsfjelltunnelen med UAK
4.22. Ingeniørgeologisk rapport Bergskjæringer med UAK
4.23. Notat Syredannende masser
4.24. Vurdering massedeponier
4.25. Trafikksikkerhetsrevisjon
4.26. Oversiktstegning veglinje (B-tegninger)
4.27. Plan og profiltegning veglinje (C-tegninger)
4.28. Normalprofil veglinje (F-tegninger)

For mer Informasjon:
E6 Kvænangsfjellet | Nye Veier AS