På vegne av Kvænangen og Nordreisa kommuner, kunngjør forslagsstiller Nye Veier AS at forslag til detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet er vedtatt i respektive kommunestyrer:

Kommune PlanID: Saksnr. vedtaksdato
Kvænangen kommunestyre 5429_2020001 21/16 24.03.2021
Nordreisa komunestyre 5428_2020002 23/21 18.03.2021


Berørte myndigheter, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet, og naboer til dette, underrettes om vedtaket ved dette brev. Offentligheten orienteres
gjennom annonse i Framtid i Nord, og Nye Veier AS sin hjemmeside.

Kommunestyrenes planvedtak kan med hjemmel i plan- og bygningsloven, §§ 1-9 og 12-12 påklages til Statsforvalteren innen tre uker etter kunngjøring av vedtatt plan. Eventuelle
klager sendes til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post til arkivtrd@nyeveier.no innen 10.05.2021.

Protokoll og saksframlegg fra kommunenes behandling, samt vedtatt reguleringsplan er tilgjengelig på Nye Veier AS sine hjemmesider til klagefristen er ute. Se www.nyeveier.no .
Deretter vil reguleringsplanen være tilgjengelig i kommunenes egne planarkiver.


Spørsmål
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Nye Veier AS v/prosjektleder Steinar Rask,
Mobil: 476 16 808/e-post: steinar.rask@nyeveier.no, eller til Rambøll v/Ulla Sennesvik,
Mobil: 482 20 730/ e-post: ulla.sennesvik@ramboll.no.

Med vennlig hilsen Nye Veier AS


Steinar Rask
Prosjektleder

Kungjøringsbrev: Nye Veier AS