Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehageplass

Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

 • Lover og forskrifter

  Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

  Se
  Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, § 3a - § 3e.
  Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

  Lover

  Barnehageloven
  Barnevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om familiebarnehager

  Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

  Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

  Retningslinjer

  Covid-19 – Smittevern i barnehager

  Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)

  Rett til barnehageplass

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om barnehageplass via søknadsskjema til kommunen.

  Har du krav på redusert betaling eller gratis kjernetid må du sende inn egen søknad om dette, en gang i året.

  Vedlegg

  Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen er 1. mars.

  Søknaden sendes til

  Kvænangen Kommune
  Sektor for oppvekst og kultur

  9161 Burfjord

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknader om plass
  Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Du skal varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass.

  Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

  Hvis du ikke har fått tilbud om plass, skal du få skriftlig beskjed om dette. Samtidig skal du få beskjed om at du kan kreve en begrunnelse for avgjørelsen, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

  Hvis barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikke har fått tilbud om plass, har du rett til en skriftlig begrunnelse, beskjed om din rett til å klage og fristen for å klage.

  Søknader om redusert betaling og gratis kjernernetid
  Kommunen henter inn nødvendig dokumentasjon på personene i husholdningen og om husholdningens inntekt. Deretter fattes et vedtak.

   

  Klagemulighet

  Du kan klage hvis

  • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske
  • du har fått avslag på søknad om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

  Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

  Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2020-04-28 09:19