Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015

Behandling:

Ingen representanter krevde forholdstallsvalg. Alle valg ble avholdt som avtalevalg. Valg av ordfører og varaordfører ble avholdt ved håndsopprekning.

Ordfører: Eirik Losnegaard Mevik (AP) ble valgt med 9 stemmer mot 6 stemmer for Jan Helge Jensen (KP)

Varaordfører: Ronald Jenssen (H) ble valgt med 9 stemmer mot 6 stemmer for Mariann Larsen (KP).

Vedtak:

Formannskap (utgjør også Fondsstyre og arbeidsgivers representanter i Administrasjonsutvalget):

AP/H KP/SV/FrP

Medlemmer

Eirik Losnegaard Mevik (AP) Jan Helge Jensen (KP)

Ronald Jenssen (H)                 Mariann Larsen (KP)

Vera Eilertsen-Wassnes (AP)

Varamedlemmer

1. Ivar Henning Boberg (AP) 1. Kurt Solheim (KP)

2. Jenny F Olsen (H)               2. Trygve Enoksen (SV)

3. Ole J. Engebretsen (AP)      3. Valter Olsen (KP)

4. Reidar Eilertsen (AP)          4. Børre Solheim (KP)

5. Kjell Kr. Johansen (AP)

Ordfører: Eirik Losnegaard Mevik (AP)

Varaordfører: Ronald Jenssen (H)

Kontrollutvalg

AP/H KP/SV/FrP

Medlemmer

1.Liv Karin K. Olset (AP)       1. Aud Tove Tømmerbukt (FrP)(leder)

2. Anne Gerd Jonassen (H)     2. Kai Petter Johansen (SV) (nestleder)

3. Ole Even Jørgensen (KP)

Varamedlemmer

1.Agnar Jakobsen (AP)                       1. Oddvar Seppola (FrP)

2. Alf Johnny Kaino (H)         2. Gry Warth (SV)

3. Ole Josefsen (H)                 3. Trond Isaksen (KP)

4. Esben Nøklan (AP)                         4. Ingvild Johnsen (KP)

Forhandlingsutvalg: Ordfører, varaordfører og Vera Eilertsen-Wassnes (AP)

Varamedlem: Kjell Kr. Johansen (AP) Utgått fra 26.04.17.

Utvalg for oppvekst og omsorg

AP/H KP/SV/FrP

Medlemmer

1. Ivar H. Boberg (AP) (leder)            1. Valter Olsen (KP)

2. Jenny Fyhn Olsen (H) (n.l)             2. Gøril Severinsen (KP)

3. Rickard Printz (AP)

Varamedlemmer

1.Stine Jenssen (H)

2. Susanne Belles (AP)                       1. Kitty Karlsen (SV)

3. Trine Kaasen (AP)              2. Jarl Andreassen (KP)

4.Jan Roar Karlsen (H)                       3. Rita G. Pedersen (KP)

5. Anja Seppola (FrP)

Teknisk utvalg:

AP/H KP/SV/FrP

Medlemmer

1. Kjell Kr Johansen (AP) (led.)                     1. Børre Solheim (KP)

2. Joar Wassnes (H) (nestled.)                        2. Sigrund Johansen (KP)

3. Trine Kaasen (AP)

Varamedlemmer

1.Reidar Eilertsen-Wassnes (AP)        1. Roy Isaksen (SV)

2.Mira Mathiassen (AP)                      2. Ole Johnny Hansen (KP)

3.Bjørnar Eriksen (H)                         3. Katrine Lise Pedersen (SV)

4.Rickard Printz (AP)                         4. Jan Åge Jensen (Kp)

5. Anja Seppola (FrP)

Viltnemda

Medlemmer: Hanne Wiesener, Rolf Solheim og Valter Olsen

Varamedlemmer: 1. Jan Arne Jakobsen 2. Sigrun Johansen 3.Charles Mikalsen

Eldreråd

Medlemmer:

1. Eilif Andersen,                   1. Kitty Karlsen

2. Olav Olsen,                                    2. Jan Helge Jensen

3. Åghot Boberg,

Vara:

1.Aslaug Thomassen               1. Odd Hansen

2. Sonja Henriksen                 2. Lillian Skognes

3. Saxe Edvardsen

Heimevernsnemnd

Medlemmer: Stein Gjøran Larsen og Sigrund Johansen

Varamedlemmer: 1. Susanne Belles 2. Kathrine Lise Pedersen 3. Oddvar Seppola

Utgått etter brev datert 31.08.17 fra Forsvarsdepartementet.

Styrerepresentanter til Kvænangen Flerbrukshus AL

Medlemmer: Susanne Belles og Guri Ellen Isaksen

Varamedlemmer: 1. Jan Roar Karlsen, 2. Brit Anne Engebretsen og 3. Siv Hege Ulvatne.

Representantskap Kvænangen Flerbrukshus AL

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

Representskap Kvænangen Skogsstuer AL

Medlemmer: Svein Erik Gausdal og Oddvar Seppola

Varamedlemmer: 1. Silke Schikorr, 2. Jarle Bjerkås 3. Johannes Iversen

Representantskap Halti Kvænkultursenter AL

Medlem: Guri Ellen Isaksen

Varamedlem: Trygve Enoksen

Styremedlemmer Halti Kvænkultursenter AL

Medlem: Kai Petter Johansen

Varamedlem: Anne Gerd Jonassen

Utsending til årsmøtet i Alta Kraftlag SA:

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

Representantskapsmedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA

Medlemmer: Geir Skåre Reidar Eilertsen-Wassnes, Jenny F. Olsen og Trygve Enoksen

Varamedlemmer: 1. Monica Mathisen 2. Trine Kaasen 3. Valter Olsen

Styremedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

Styremedlem i Ymber AS (kandidater til valgnemnd).

Vera Eilertsen-Wassnes og Agnar Jakobsen

Generalforsamling Ymber AS

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

Generalforsamling i Avfallsservice AS

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

Styremedlemmer i Avfallsservice AS

Medlem: Reidar Eilertsen

Varamedlem: Ole Engebretsen

Representantskapet i KomrevNORD IKS:

Medlem: Geir Skåre

Varamedlem: Reidar Eilertsen

Representantskapet i K-Sekretariat IKS:

Medlem: Geir Skåre

Varamedlem: Ole J. Engebretsen

Representantskapet i IKAT IKS

Cathrine Torvund som medlem og Anne Berit Holst som vara.

Interkommunalt verneområdestyre for Kvænangsbotn landskapsvernområde.

Medlem: Varamedlem:

1. Vera Wassnes 1. Aud Tove H. Tømmerbukt

2. Trygve Enoksen 2. Ronald Jenssen

Styremedlem i Samarbeidsutvalget for jakt- og fiskeadministrasjon i region Nord-Troms

Medlem: Hanne Wiesener

Varamedlem: Ole Engebretsen

Talsperson for barn: Turid Jørgensen

Menighetsrådet

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

Medlemmer av sakkyndig nemnd (tidligere takstutvalget).

3 medlemmer: Saxe Edvardsen, Joar Wassnes og Ivar Henning Boberg.

3 vara: Kurt Solheim, Oddvar Seppola og Erling Johansen.

Medlemmer av klagenemnd (tidligere overtakstnemnda).

6 medlemmer              6 personlige vara

Valter Olsen                Oddvar Pedersen

Tryggve Enoksen        Anja Seppola

Ole Engebretsen          Ingvild Johnsen

Reidar Eilertsen           Susanne B Jørgensen

Mariann Larsen           Jarl Andreassen

Trine Kaasen               Børre Solheim

Medlem av Tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak

Medlem: Representant fra teknisk kontor.

Medlemmer av Forliksrådet

Medlemmer: Hanne Wiesener, Saxe Edvardsen og Siv Hege Ulvatne

Varamedlemmer: 1. Trine Kaasen, 2. Guri Ellen Isaksen 3. Svein Bogstrand

Møtefullmektiger for Forliksrådet

Jan Egil Johansen, Kjell Kr Johansen og Ivar Henning Boberg

Fylkesmøtet i KS

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

Styremedlem i Nord-Troms Museum

Medlem: Ole Engebretsen

Varamedlem: Trygve Enoksen

Arbeidsgivers representanter til Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer: Ordfører, Vera Eilertsen-Wassnes og Jan Helge Jensen

Varamedlemmer: Ronald Jenssen, Jenny F. Olsen og Mariann Larsen

Representant for oppnevningsutvalget for meglere i konfliktrådet i Troms

Representant: Ordfører

Råd for funksjonshemmede

Medlemmer                 Personlige varamedlemmer

Politiker:          Trine Kaasen               Oddvar Seppola

Bruker:            Agnar Jacobsen           Berit K Bjørnholt

Bruker:            Saxe Edvardsen          Kirsten Lindbom

Helse:              Solvi Martinsen                       Louise N Petersen

Teknisk:          Truls E Nilsen                         Jan Inge Karlsen

(NB! Leder og nestleder skal oppnevnes av kommunestyret)

Skjønnsmannsutvalg

Guri Isaksen

Styret for Kvænangen kommunes utviklingsfond

Medlem:                                 Personlig varamedlem:

Ordfører (leder)                      Varaordfører

Rep. fra administrasjonen       Rep. fra admin.

Arvid Hansen                         Arnold Sollund

Utvalg for disponering av gave fra Emil R Paulsen

Medlemmer: Ordfører (leder), Styrer på Gargo sykehjem (nestleder), Lege Nils Johan Ribe, Representant for de ansatte Reidun Johnsen og Rådmann (sekretær).

Det oppnevnes ikke varamedlemmer. Hvis et av medlemmene fratrer vervet, skal kommunestyret oppnevne et nytt medlem med tilsvarende funksjon.

Nord-Troms Friluftsråd

Kjell Johansen som representant med Anne Bårdset som vararepresentant til Friluftsrådets styre.

Trafikksikkerhetsutvalget

Medlemmer: Kjell Kr Johansen (leder) og Joar Wassnes

2 medlemmer fra teknisk utvalg og 1 representant fra teknisk kontor.