kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Basseng-til-nyhetslista

Gymsal og svømmehall - ny plan for vår 2017, gjeldende fra 15.01.2017

Her er et oppsett på disposisjonsplan for gymsal og svømmehall, - noen tidspunkt er justert litt, gå inn på selve oppsettet for å se om din gruppe er berørt av endringer. De som er ansvarlige for de ulike aktivitetene skal levere inn en liste på voksne brukere over 18 år - her gjelder ikke de som er i følge med sine barn. Listen leveres til Anne Berit Holst. Svømmehall stenger fra 01.04. 2017 og gymsal stenger 13.05.2017 for kveldsaktiviteter. Hver gruppe som benytter seg av basseng og gymsal har ansvar for: åpning, stenging og rengjøring etter bruk av den avdeling/område som benyttes. De ansvarlige for hver gruppe SKAL påse at det IKKE befinner seg uvedkommende i hall. Det MÅ være en med livrednignskurs tilstede under aktivitet i bassenget (kantvakt). Her er disposisjonsplanen i PDF-format. Dersom du har noe å bemerke til denne disposisjonsplanen, så ta kontakt med Anne Berit Holst, Kvænangen barne og ungdomsskole, 77 77 89 00 e-postadresse: Anne.Holst@kvanangen.kommune.no

NVE-Norges-vassdrags-og-energidirektorat

Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-reguleringen i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms

På bakgrunn av krav fra Nordreisa kommune 31.03.2014 og føringer fra NVE har Kvænangen Kraftverk AS utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut på offentlig høring. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår. Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/konsesjonssaker . For å snevre inn søket velg "Vannkraft" under "Alle typer" og "Revisjon av vilkår" under "Alle sakstyper". Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon . Dersom du ønsker papirversjon kan du kontakte Jostein Jerkø på tlf 412 00 130 eller på e-post jostein.jerko@tromskraft.no . Uttalelser kan sendes NVE via internett www.nve.no/konsejonssaker ved å gå inn på den aktuelle saken, med e-post til nve@nve.no eller med vanlig post til NVE - Konsesjonsavdelingen, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo så snart som mulig og senest innen 1.mai 2017.

scooter

Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune - flere av løypene er nå merket og åpnet for trafikk

Kvænangen kommune har snøscooterløyper der rekreasjonskjøring er tillatt. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. Gyldig løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom stikker mangler er løypa stengt. (Se inni artikkelen hvilke løyper som er merket og åpnet.) Løypene er nedfelt i forskrift om scooterløyper som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2007-03-14-410 .  Vi ber brukere være spesielt oppmerksom på utrygg is på sjøisen i Kvænangsbotn, her er kart i PDF-format over spesielt utrygge områder der. Snøscooterløypene stenges for sesongen seinest 5. mai. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir et særlig forbud mot motorisert ferdsel i utmark i perioden 5. mai - 30. juni i Nord-Troms og Finnmark. Dette forbudet omfatter også de offentlige snøscooterløypene. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for dyrelivet og reindriftsnæringa, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdselloven §4. Ha en fin tur!

Demenskoordinator-Kari-Eva-Eide

Demenskoordinator

Demenskoordinator, Kari Eva Eide ønsker dere hjertelig velkommen innom Gargo Sykehjem, hvis dere har spørsmål om demens, eller om dere ønsker informasjon om demens og hvordan vi kan kartlegge hjelpebehovet.   Kari Eva jobber også som avd. leder på skjerma avd. Det er bare å komme innom! Demensteamet kan tilby samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale. Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon: Telefon: 77 77 90 60 eller mobil 98 24 46 60. E-post: demensteam@kvanangen.kommune.no . Konsulent Rolf Bjarne Jørgensen kan kontaktes på tlf 77 77 90 26 dersom man har spørsmål om kontortiden for koordinatoren.

IBBY-Norsk-barnebokforum-logo

Presentasjon av de nyeste barne- og ungdomsbøkene

Nå er det igjen tid for å presentere de nyeste barne- og ungdomsbøkene. Biblioteket inviterer ansatte i skoler, barnehager og andre som jobber med barn og unge, til IBBY Norsk Barnebokforum tirsdag 24.januar kl. 08.00 - 15.10. Som tidligere år blir det å foregå pr. videokonferanse i 2. etg. på kommunehuset. Du kan velge å være med på deler av det, og plukke ut det som er aktuelt for deg og ditt arbeid, eller om du blir med hele dagen. (Se program inni artikkelen) Mange av bøkene som blir presentert blir liggende framme hele dagen her, så man kan se og bla i disse. Det blir servert kaffe, te og kald drikke, men ta med egen lunsj. Gi beskjed til bibliotek@kvanangen.kommune.no  om du kommer og til hvilken presentasjon innen 20.01.2017.

RUST-ungdomssatsing-i-Nord-

Et nyvalgt Nord-Troms ungdomsråd har hatt sitt første møte

I forbindelse med møtet hadde de en event sammen med ordførerne i Olderdalen 06.01.17. Inni artikkelen kan dere se hvem som er det nyvalgte Nord-Troms ungdomsråd og noen andre bilder fra eventen.

UKMlogo2016

Meld deg på UKM Lokalmønstring

Alle unge som går i 5.klasse og opp til og med 20 år kan nå melde seg på den lokale UKM (Ungdommens KulturMønstring/Ung Kultur Møtes). Vår mønstring her i Kvænangen i 2017 er satt til lørdag 11.mars med påmeldingsfrist søndag 5.mars. Så da er det bare å gå inn på UKM sine sider, finn din mønstring og melde seg på. Dersom du behøver litt hjelp eller annen assistanse, så kontakt Rita B.P. på telefon/sms 40405628 eller e-post: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no , så finner vi ut av det. Du kan melde deg på med hva som helst innen kunst og kultur, men du bør ha forberedet deg, ha en plan med det du vil vise fram, ha øvd og ellers ha ordnet deg med det du trenger. Kanskje du har tatt bilder, har malt eller tegnet noe, laget et skulptur, sydd noe, smidd noe, skriver du dikt/noveller, synger du, spiller du et instrument, danser du, spiller du teater, lager du film eller gjør du noe helt annet som du kan tenke deg å få vist fram på UKM, - så er det bare å melde seg på, - vi venter på deg, for vi vet at du kan.

Lysvåken-logo

Kvænangen menighet arrangerer "Lys Våken" i Burfjord kirke

Lørdag 21. januar arrangerer Kvænangen menighet Lys Våken i Burfjord kirke fra klokka 18 til 20.30. Dette er et tilbud til alle 10 og 11- åringer i menigheten, og snart kommer også invitasjon i postkassen. På "Lys Våken" får vi høre bibelfortelling, synge, spise, leke og forberede søndagens familiegudstjeneste klokka 11. Det er påmeldingsfrist innen 17. januar på telefon 77778884, eller 922 43 778

Statensvegvesen_logo_farger

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Områderegulering for E-6 Kvænangsfjellet strekningen Oksfjordhamn-Karvik -plan ID 19432016_002

I medhold til plan- og bygningsloven §12-12 kunngjøres at Kvænangen kommunestyre i møte 19.12.2016 (sak 77/16) har vedtatt følgende reguleringsplan: plan ID 19432016_002- Områderegulering for  E-6 Kvænangsfjellet strekningen Oksfjordhamn-Karvik. Planen er også behandlet og vedtatt i Nordreisa kommune. 

Helsenorge.no

Litt informasjon om Frikort egenandelstak 2

Alle pasienter unntatt barn under 16 år og de med yrkesskade må betale egenandel i år, også til kommunale fysioterapeuter. Kommunen vil kreve inn egenandel fra disse pasientene. Les mer om dette på disse sidene i linken til HelseNorge.  Se plakat inni artikkelen og Endelig-frikort2-plakat-bok.pdfher er den i PDF-format.