kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Bilde rein

Vis hensyn til reinen i en krevende vårsesong

Den sene våren gjør at beiteforholdene for rein er svært dårlige i år. Dette kommer på toppen av en utfordrende vinter med mildværsperioder og mye nedising av vinterbeitene. Barflekkene er fortsatt små, og vegetasjonen har i liten grad begynt å spire. Dyrene er derfor spredt i terrenget og har ikke så mange alternative beiteplasser å velge mellom.

Gargo, rekruttering

Kampanje for å få flere ferievikarer til helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten trenger ferievikarer fra 26. juni til 13. august på Gargo sykestue og sykehjem, Hjemmetjenesten og TU (Tjenester til psykisk utviklingshemmede).

Tilkallingsvikar kjøkken Gargo sykehjem

Kjøkkenet på Gargo sykestue og sykehjem trenger tilkallingsvikar.

Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen kommune

I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister. Kvænangen kommune har laget utkast til lokal forskrift. Frist for høringssvar er 05.06.2017.

 

•Bilderesultat for 24nettbutikk

Kurs - Slik oppnår du suksess med netthandel

KURSPROGRAM PÅ HALTI ONSDAG 14. JUNI 2017 Kl. 17:30 – 20:30. Noen av våre lokale nettbutikker innleder med å fortelle om sine erfaringer, positive som negative med å starte opp og drive netthandel.

Service og vertskapskurs tirsdag 27. juni.

I år kan deltakerne velge om de vil ta kurset på dagtid på Halti i Nordreisa eller på kveldstid på Aurora Spirit på Lyngseidet. Årets kursleder er Kjell Ove Hveding fra Sommarøy, som presenter sitt kurs med tittelen: Service og vertskapskurs.

Mastergradstipend for Nord-Troms

Skal du skrive masteroppgave fra og om Nord-Troms? Da har du muligheten å søke på stipend på inntil 40 000! Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.

Invitasjon til å foreslå kandidater til Hederstegn og Ildsjelpris

Er det noen i klubben/idretten din som fortjener en ekstra oppmerksomhet for den innsatsen de legger ned? Troms idrettskrets tildeler priser innen: Hederstegn for administrativ innsats, Hederstegn for individuelle idretter og lagidretter Ildsjelpris. Forslag sendes til troms@idrettsforbundet.no innen 1.juni.

Hyttefolket slurver med brannsikkerheten

En undersøkelse foretatt av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg i 2016, viser at rundt 8000 hytter i Norge ikke har røykvarsler, og hele 15000 hytter mangler slokkeutstyr. En fritidsbolig har de samme lovpålagte krav til røykvarsler og slokkeutstyr som en vanlig bolig. Det viktigste er likevel at slikt utstyr bidrar til å redde liv og verdier. Vår klare oppfordring er at man tar dette på alvor, og påser at hytta er utstyrt slik den skal være, sier Søtorp.

Konsesjonsloven viktig landbrukspolitisk virkemiddel

Høring og offentlig ettersyn på retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven i Kvænangen

Teknisk utvalg har i møtet 8. februar vedtatt at forslag til lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven legges ut til offentlig ettersyn. Les mer i artikkelen.