Nærings, utviklings og teknisk etat er saksbehandler for de kommunale virkemidlene for næringsutvikling. Fra det kommunale næringsfondet og  lånefondet kan det gis støtte til oppstart av ny virksomhet, nyskaping innenfor eksisterende virksomheter, tilrettelegging, innovasjon og næringsutvikling. I tillegg til det kommunale næringsfondet kan etablere og bedrifter i Kvænangen få fra støtte Innovasjon Norge og Sametinget. Kvænangen kommune ligger i det samiske forvaltningsområdet, og dermed kan alle gründere og bedrifter/næringsdrivende søke om støtte fra Sametinget.

Kommunalt næringsfond i Kvænangen kommune, søk elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Kvænangen lånefond til næringsdrivende, søk elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Tilskudd fra Sametinget, søknadsskjema finne spå www.sametinget.no .

Rådgivning og finansiering fra Innovasjon Norge, finn søknadsskjema og informasjon på www.innovasjonnorge.no

 

Kvænangen kommune har fått status som omstillingskommune og får ekstraordinære midler til omstillingsarbeid i perioden 2018-2020, fra Troms fylkeskommune. Omstillingsmidlene er  øremerket til ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. Omstillingsprosjektet skal ledes av det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen Næringsfabrikk AS . Les mer om Kvænangen næringsfabrikk og omstillingsprosjektet på  http://fab1.no/.