Ferdsel til fots og med tråsykkel er tilatt hele året. Det er satt opp skilt som regulerer trafikken. All ferdsel i strid med skilting og regler er straffbart.

 

Ved spesielle behov kan det søkes dispensasjon fra de generelle reglene. Dispensasjonssøknader for behandles av NVEs miljøtilsyn i Region Nord. Søknader må ha et nytteformål og være begrunnet. Det innvilges ikke kjøretillatelse til tur og fritidsbruk. Søknadene kan sendes direkte til saksbehandlerne i NVE Trond Blomlie (tgb@nve.no) eller til Kjetil Greiner Solberg (kgs@nve.no). Den kan også sendes til rn@nve.no, og gjerne kopi til denne adressen.

 

Vegen går inn i viktige reinbeiteområder. Unngå unødvendig skremming og forstyrrelse av reinflokkene både ved kjøring etter vegen og ved ferdsel til fots i terrenget. Senk farten eller stopp opp, og la reinen passere i eget tempo. Vær særlig aktsom dersom du har med hund. Kjør forsiktig og tilpass farten slik at påkjørsler unngås.