Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram.

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet - Planprogram

Kvænangen formannskap sak 172/20 den 25.09.2020

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 og § 11-13 fastsettes planprogram for
detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvænangsfjellet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at statsaksjeselskapet Nye Veier AS har igangsatt arbeid med detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark fylke. Planarbeidet berører både Nordreisa og Kvænangen kommune. Det vurderes at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredninger, og i den forbindelse sendes forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.

Planforslaget vil utarbeides i samspill med entreprenør og planfaglig rådgiver Rambøll Norge AS

Bakgrunn
I 2016 vedtok Nordreisa og Kvænangen kommuner til sammen tre reguleringsplaner for utbedret vei over Kvænangsfjellet. Planene ble fremmet av Statens vegvesen. I juni 2019 tilførte Samferdsels-departementet strekningen til Nye Veier AS. For å kunne realisere vegprosjektet innenfor gitte rammer, har det vært behov for å gjøre visse optimaliseringer i de tidligere vedtatte planene. Disse endringene er av en slik karakter at det kreves utarbeidet ny reguleringsplan. Det er redegjort nærmere for prosjektets bakgrunn, innhold, planprosess, utredningsbehov, framdrift mm. i planprogrammet som er å finne på Nye Veiers hjemmeside. Se nettadresse under. Planområdet er vist med sort, stiplet linje i kartutsnittet. Strekninger hvor det planlegges nye tiltak er vist med røde linjer.


Område.png

Tilgang til varslingsdokumenter og frist for innspill
Varslingsdokumenter og forslag til planprogram finnes under. De som har innspill til varsel om planoppstart, og/eller til planprogrammet,
bes sende disse til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim,
eller på e-post til siri.hegre@nyeveier.no innen fredag 17.07.2020.

Spørsmål
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Nye Veier
Planleggingsleder Jan Olav Sivertsen, Mobil: 91546871 E-post: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no,
eller til:
Prosjektleder Steinar Rask, Mobil: 4761680 E-post: steinar.rask@nyeveier.no


Dokumenter:

Varslingsbrev

Forslag til planprogram

Referat fra planoppstartsmøte med kommunene

Planinitiativet fra Nye Veier As

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.

Områderegulering