I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for deler av eiendommen Langslett, Gnr 12 Bnr 3 på Storeng i Kvænangen kommune.

Formålet med planen er å etablere fritidsbebyggelse med 11 hytter, naustområde og småbåthavn.

Utbygger ønsker å gjøre ferdig arbeidet som ble påbegynt i 2006 og 2007 for tilhørende sjøområde som ble avsatt i kystsoneplanen, samt etablere naustområde med adkomstvei som er tatt med i kommuneplanens arealdel 2017-2029. Fritidsbebyggelsen er ikke tatt med, da det kreves at avbøtende tiltak skal dokumenteres for gravplass og landbruksverdi. Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Opplysninger eller innspill sendes innen 30. juni 2021 til Ivar Kaino, Kvænangsveien 4568, 9161 BURFJORD – eller e-post: ivarkaino@gmail.com 
med kopi til Kvænangen kommune på post@kvanangen.kommune.no

Oversiktskart

Planavgrensning