Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Til høring

Varsel om oppstart av detaljregulering av gnr. 8 bnr. 5 og 63. Jøkelfjord. Kvænangen kommune

Iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for
masseuttak på gnr. 8 bnr. 5 og 63 i Jøkelfjord, Kvænangen kommune. Forslagsstiller er Øyvind Boberg AS.

Planområde

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet - Høring og offentlig ettersyn av planforslag

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 kunngjøres det at Nye Veier AS legger forslag til detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet ut på høring og offentlig ettersyn. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig rådgiver.

Planområdet er vist med sort stiplet linje i kartutsnittet under. Røde linjer viser ny veglinje. Stiplet linje viser tunneler.

Planområde

Forside