Vil du være meddommer?

Kvænangen kommune ønsker bred sammensetning av befolkningen som kandidater til meddommere og inviterer vanlige kvinner og menn fra Kvænangen til å melde seg om de er interessert.

Meddommere, eller lekdommere, er vanlige kvinner og menn som sammen med en fagdommer med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Det skal velges nye meddommere, lagrettsmedlemmer og jordskiftemeddommere i Kvænangen kommune for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. Kvænangen kommunestyre velger ut meddommere i sitt møte i juni 2020.

 • Meddommere til Nord-Troms tingrett
  Det skal velges inn 3 kvinner og 3 menn. Du vil være en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

 • Meddommere til Hålogalands lagmannsrett
  Det skal velges inn 1 kvinne og 1 mann. Du vil være en av fire lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere eller bli plukket ut til å sitte i en jury.

 • Jordskiftemeddommere til Nord-Troms jordskifterett.
  Det skal velges inn 3 kvinner og 3 menn. Du bør ha noe kunnskap innen landbruk, jakt og fiske, reindrift eller taksering av fast eiendom, bygningskyndig og entreprenør-kompetanse/veibygging.

  Meddommere må påregne å bli innkalt en til to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, noen saker litt lenger.

  Vervet er en samfunnsplikt og du vil få fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste gis det erstatning for legitimert tap.

  Hvem kan være meddommer?
  Domstolsloven stiller visse krav til hvem som kan velges. Du må ha stemmerett og være valgbar til kommunestyrevalget. De ulike vervene har ulikt krav til alder. Du må kunne snakke og forstå norsk. De som velges skal være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer alle samfunnsslag og aldersgrupper. Det kreves vandelsattest.

  Er du interessert eller har du forslag på noen du tror kan egne seg, ta kontakt med kommunen på tlf 77 77 88 00, eller send skriftlig søknad med vandelsattest til Kvænangen kommune, Gàrgu 8, 9161 Burfjord eller post@kvanangen.kommune.no

  Frist er 15. mai 2020.

Mer informasjon om vervet finner du på www.domstol.no