Kommunen har et helhetlig ansvar for å forvalte natur og miljø til det beste for samfunnet gjennom bærekraftig bruk og vern. Vi er tildelt et stort ansvar gjennom plan og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, viltloven, friluftsloven og  motorferdselloven.

I samarbeid med Kvænangen snøscooterforening og Ytre Kvænangen snøscooterforening drifter vi løypenettet  for rekreasjonskjøring med snøscooter. Samlet lengde er omlag 160 km.

Vi har egen viltnemd som forvalter viltressursene. Hovedfokuset er på elgforvaltningen. Kvænangen kommune er medlem i Nord-Troms friluftsråd. Friluftsrådet er en interkommunal sammenslutning med hovedbase på Skjervøy.  De tilrettelegger for friluftsliv og fysisk aktivitet gjennom turprogrammet «Utinord» og en rekke prosjekter og faglige arrangementer.