Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Informasjon vedrørende tildelte veiadresser i Kvænangen kommune

Det er tidligere sendt ut brev til grunneiere/eiere av bolig om tildelt adressenummer. Dette er i bruk f.o.m. torsdag 10.11.2016. Noen veiparseller har ennå ikke fått godkjente og vedtatte veiadresser. Eiere vil her bli tilskrevet når dette foreligger. Den tildelte adressen er nå boligens/byggets offisielle adresse. Denne blir sammen med postnummer og postområdenavn også postadressen dersom ikke postboksadresse er avtalt med Posten. Folkeregisteret og Posten bli informert om de nye adressene. Les mer inni artikkelen om hva du bør være oppmerksom på.

kartbilde-forside

Høring og offentlig ettersyn av områderegulering for E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn - Karvik

Statens vegvesen region nord i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa kommune legger områderegulering for E6 Kvænangsfjellet, strekning Oksfjordhamn - Karvik, ut til høring og offentlig ettersyn. Dette i henhold til Plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10. Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 11.11.2016 til: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller til firmapost-nord@vegvesen.no . Det vil bli avholdt folkemøte i Kvænangen i høringsperioden. Dette vil bli annonsert i media.

Veinavn-forside_150x273

Kunngjøring av vedtak om veinavn i Kvænangen kommune

I medhold av §6 i lov om stadnamn, kunngjøres det at Kvænangen kommunestyre i møte 22.06.2016 fattet vedtak om 51 veinavn og parsellinndeling for hele kommunen. Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a) - c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. (Frist innen fredag 5. august). Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til Kvænangen kommune, avdeling for næring, utvikling og teknisk, 9161 Burfjord. For spørsmål kontakt saksbehandler på telefon 77778841 eller på e-post til jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no. Se de vedtatte navnene inni selve artikkelen eller trykk her for PDF-versjon.