Iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for
masseuttak på gnr. 8 bnr. 5 og 63 i Jøkelfjord, Kvænangen kommune. Forslagsstiller er Øyvind Boberg AS.
Formålet med planen er å tilrettelegge for et massetak i området som er avsatt til formålet i
kommuneplanens arealdel. Området er ikke tidligere regulert.

Tiltakshaver driver en maskinentreprendørbedrift og har behov for å ta ut berg, blokkstein og løsmasser
med tilfredsstillende kvalitet til bruk i sin virksomhet. Det legges opp til uttak i størrelsesorden 1.000 m3 pr.
år. Virksomheten antas å inkludere arealer for uttak, behandling/knusing og mellomlagring av masser,
deponering av vegetasjonsdekke, samt drift.

Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed
ikke automatisk utredningsplikt. Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes ikke å medføre vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn, og fanges således ikke opp av § 10.

Planarbeidet gjennomføres dermed som en ordinær prosess.

Dokumenter knyttet til oppstart av planen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet, bes melde dette skriftlig til
Multiconsult AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Kvænangen kommune på post@kvanangen.kommune.no, innen 08.12.2020.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede, på +47 95190790 eller tom.langeid@multiconsult.no.

Oversiktskart

Foreløpig planavgrensning