Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune

Kvænangen kommune har snøscooterløyper der rekreasjonskjøring er tillatt. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert åpnet på denne siden. Gyldige løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom stikker mangler er løypa stengt. 

 

Løypene er nedfelt i forskrift om scooterløyper som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2007-03-14-410 .  På utvalgte veistrekninger med kommunal veg så er det åpna for bruk av snøscooter ved egen forskrift  som kan lese her https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2003-02-12-161?q=beltemotorsykkel troms.

 

Vi ber brukere være spesielt oppmerksom på utrygg is på sjøisen i Kvænangsbotn, her er kart i PDF-format over spesielt utrygge områder der. Snøscooterløypene stenges vanligvis for sesongen seinest 5. mai. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gir et særlig forbud mot motorisert ferdsel i utmark i perioden 5. mai - 30. juni i Nord-Troms og Finnmark. Dette forbudet omfatter også de offentlige snøscooterløypene. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for dyrelivet og reindriftsnæringa, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdselloven §4. Ha en fin tur!

Kart Reinfjord Olderfjord PDF      Kart løypenett indre del      

Kart over usikre isområder på sjøisen i Kvænangsbotn

Løypenr Beskrivelse Status
1. Naviteidet - Sahppejávri Løypa går fra FV 367 der hvor kraftlinja krysser eiendomsgrensa mellom eiendom 36/16 og 36/25. Herfra følger den "vinterveien" opp mot fjellet, krysser eksisterende traktorvei videre over høyden og krysser så vannet på langs. Herfra følger løypa eksisterende traktorvei vestover, fortsetter videre ned i Sahppevoupmi, hvor den følger dalen oppover til Sahppejávri, og går over til østenden av vannet. Stengt
2. Kvænangsbotn - Stuora Mollesjávri Løypa starter fra sjøkanten ved Niemenaikku og går videre vestover til grendehuset i Kvænangsbotn, herfra følger løypa en gammel traktorvei opp til og krysser fylkesveien. Løypa følger kraftlinja sør for veien, videre gjennom skogen nedenfor Gardelvågbergan og bak administrasjonsbygget til Kvænangen Kraftverk. Herfra fortsetter løypa langs anleggsveien til nordenden av Corrojavrit/Småvatna. Herfra går løypa over vatnet til den møter avstikkeren fra anleggsveien i sørenden. Herfra følger løypa avstikkeren vestover til anleggsveien, videre langs anleggsveien sørover til Rypedalen, og følger så Rypedalen sørover til nordenden av Lassajavri. Løypa krysse så over Lassajavri til sørenden, hvor den følger dalen oppover til Ábojávri. Herfra følger løypa østsiden av vatnet i ca 2/3 av dets lengde, hvor den så krysser tvers over vatnet. Herfra går løypa sørover langs vatnet før den dreier sørover til kommunegrense Nordreisa/nordenden av Stuora Mollesjávri, hvor den sammenbindes med eksisterende løype i Nordreisa kommune

Stengt

 

3. Vangen - Gammvassbekken/Badderelva Løypen går fra Vangen (Moa) i Kjækan og videre opp gammel gruevei langs elvedalen til Nedre Gammvatnet, herfra østover skaret til den møter løype nr 4. Stengt
4. Badderen - Langvatnet Løypa går fra E6 ved Badderen langs gammel gruevei til Sorvusjávri/Langvatnet. En avstikker rett østover til løype nr 5.

 

Stengt 

5. Middavarri/Storsletta - Coigalanjávri Løypa starter fra Middavarri/Storsletta (fra kryss til løype 6; seneste løypetrasé) og videre over Rassavuolesjávri/Flintvatna, Nihkejávrit/Brottvatn (507), over Givrejávri, langs østsiden/østbredden av Gerbitjávrit (550, 554, 564) og til bredden av den sørvestligste bukta av Coigalanjávri og over til nordenden av Coigalanjávri. Fra nordenden av Coigalanjávri går en avstikker rett østover til Loaccajavri (Bielvvannet) på grensa til Finnmark, hvor den sammenbindes med eksisterende løype i Alta kommune. Stengt 
6. Burfjord - Kaasen gård - Govdajávri/Storelvvatnet - Nihkeluobbaljávrit/Nikkevatna - Nihkejávri/Djupvatnet Løypa går fra Kraftverkstomta ved E6 i Burfjord og følger eksisterende traktorvei og vei opp til Kaasen gård. Fra Kaasen gård går løypa opp Burfjorddalen langs gammel gruevei mot Middavarri, videre på denne sørside og langs Gammeelva til Fiskevatnet og opp Storelvdalen til hytte nordvest for Govdajávri/Storelvvatnet. Herfra i sørlig retning til Nihkeluobbaljávrit/Nikkevatna, så i vestlig retning til Nihkejávri/Djupvatnet (570).

Stengt

7. Alteidet - Bollujávri/Polvatnet Løypa går fra E6 på Alteidet langs skogsbilvei i østlig retning mot Alteidelva. Derfra i sørlig retning langs fylkesgrensa mot Finnmark til Øvre Karvingvatn (460). Herfra går løypa rett østover til fylkesgrensa hvor den sammenbindes med eksisterende løype i Finnmark. Denne løypa kommer inn i Troms fylke igjen øst for Bollujávri/Polvatnet (584) og går vestover over Bolluávri/Polvatnet før den ender i nordvestenden av dette vatnet. Stengt
8. Reinfjord - Lovtajávri/Loftvatn Løypa går fra Reinfjord langs Reinfjorddalen til sørøstsiden av Olderfjord. Videre fra Olderfjord langs Kanesdalen opp Kaneslia til fylkesgrensa mot Finnmark ved Lovtajávri/Loftvatn.

Stengt

 

 

 

 

9. Storeng - Alteidet Løypa starter ved kommunal vei 100 meter øst for "Simonsen Gårdsferie"- Løypa følger jordbruksvei nordøstover til jordet som ligger øst for E6. Løypa krysser E6 ved veien til vannverket. Herfra følger løypa kraftlinja til Alteidet, men bryter av ned til Langdalselva mellom E6 og Varden skole og følger denne bort til løype nr 7. Stengt
10. Bjørkenes camping - Nordbotn Løypa starter ved Bjørkenes camping og følger eksisterende skogsvei ned til sjøisen. Stengt

Jeg vil...