Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Satser på vennskap.

Her kan du lese en liten artikkel om prosjektet "Verddevuohta" som er igangsatt i Kvænangen kommune med støtte fra Troms Fylkeskommune.

 

Kvænangen kommune satser på næringsutvikling ved hjelp av gamle vennskapstradisjoner.
 
Med 500 000 kroner i støtte fra Troms fylkeskommune har Kvænangen kommune igangsatt kultur- og reiselivsprosjektet ”Verddevuohta”. Prosjektets mål er å skape arbeidsplasser av lokal natur og kultur.
 
Verddevuohta betyr vennskap og brukes om samhandlingen mellom reindriftsutøvere og fastboende. Den mange hundre år gamle tradisjonen har tatt ny form i Kvænangen; Hvert år møtes rundt 1000 mennesker med tilhørighet til bygder og reinbeitedistrikt i Nord-Troms, til fotballturnering.
 
- Verddeturneringen er inspirasjonskilde til prosjektet. Vi ønsker å videreutvikle fellesskapet som skapes på banen, sier prosjektleder Anne Berit Bæhr. 
 
Næringsutvikling
Prosjektet er en del av kommunens satsning på næringsutvikling og bygger på en forstudie NHO Troms har gjort for kommunen. I forstudien kom det fram et bredt ønske fra næringsaktører om å satse på kulturbasert næring, opplevelse og reiseliv. Verddeturneringen ble trukket fram som et svært positivt initiativ og som et utgangspunkt for samarbeid på andre arenaer enn fotballbanen.
 
- Det er ikke til å legge skjul på at samhandlingen mellom reindriftutøvere og fastboende ofte er konfliktfylt. Partene kan ha motstridende interesser, særlig med hensyn til arealbruken i utmark. Gjennom prosjektet ønsker vi å skape møteplasser for de ulike næringsinteressene. Ved å revitalisere den gamle verddetradisjonen skal vi fornye tilliten, skape respekt og øke forståelsen for hverandre, sier Bæhr.
 
 
Vertskommune for reindrifta
Kvænangen er den desidert største vertskommunen for reindrifta innenfor Vest-Finnmark Reinbeiteområde. I sommerhalvåret gjester fem reinbeitedistrikt med til sammen 68 siidaer – og rundt 30 000 rein, Kvænangen. I alt 432 personer tilknyttet reindrifta bor i Kvænangen hvert år fra midten av juni til begynnelsen av september. Det utgjør et betydelig tilskudd til kommunens knappe 1300 fastboende innbyggere.
 
Ordfører i Kvænangen, John Helland, mener kommunen har mye å tjene på ved å få en bedre dialog med reindrifta. På grunn av de begrensninger reindriftsloven setter for bruk av Kvænangens utmark, mener ordføreren at det er vanskelig å få til utvikling innenfor reiseliv og naturbasert næring, uten samarbeid. Ordføreren ønsker en felles planlegging av arealbruken med reindriftsutøverne.  
 
- Slik som det er nå, legger reindrifta bånd på det meste av Kvænangens utmark. Flere prosjekter stoppes eller treneres på grunn av innsigelser fra reinbeitedistriktene. Når vi skal lage arealplaner må vi vite hvilke områder som er mest sårbare for reindrifta, og hvilke som ikke er så viktige. På den måten kan vi få mindre konflikter og mer utvikling, sier ordføreren.
 
Nybrottsarbeid
Forsker Svanhild Andersen ved senter for samiske studier ved universitetet i Tromsø har vært med på å lage forskningsfilmen ”Smierru”, som omhandler verddetradisjoner. Hun forteller at begrepet ”verddevuohta” beskriver de århundregamle samhandlingstradisjonene som var mellom reindriftssamene og de fastboende – samer, kvener og nordmenn.
 
- Så lenge bytteøkonomien var rådende fungerte verddetradisjonen som et fellesskap og en struktur for gjensidig avhengighet, nytte og sosialt lim. Etter krigen og med pengeøkonomien forsvant den gjensidige avhengigheten, og det ble gradvis en større avstand mellom gruppene. I dag er konflikter om areal og ressurser mer fremtredende enn fellesskap og samhandling, sier Andersen.
 
Forskeren synes prosjektet som er satt i gang i Kvænangen er svært spennende og karakteriserer det som nybrottsarbeid.
 
- Det er forsket lite på ”moderne” verddetradisjoner, men jeg har stor tro påå sette fokus på samhandling framfor konflikter, sier Andersen.

Jeg vil...