Bakgrunn og visjon

Fylkesrådet i Troms gjorde den 9. mai 2017 i sak 109/17 vedtak om å innvilge omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Bakgrunnen  for omstillingsstatusen er blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor (bare 1 av 3 jobber i privat sektor), fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. Les mer om begrunnelsen i konsekvensutredning for Kvænangen kommune. For å snu trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen og gjøre kommunen mindre avhengig av de offentlige arbeidsplassene.  

Visjonen for omstillingsarbeidet er skape kultur for entreprenørskap og utvikling i Kvænangen. I omstillingarbeidet er Innovasjon Norge en viktig samarbeidspart. Innovasjon Norge har utviklet en del verktøy for regional omstilling og har oppfølgingsansvar for kommuner i omstilling.

Omstillingsplan og handlingsplan

Målet for omstillingsprosjektet er å sikre og skape 20 arbeidsplasser i Kvænangen i løpet av 3 år.  Målsetningen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet

Kommunestyret i Kvænangen har den 06.03,.2018 vedtatt  omstillingsplan  og handlingsplan for 2018. Omstillingsplanen er bygget på utviklingsanalyse som ble laget i perioden september - oktober 2017 av Pronoe AS på oppdrag fra Kvænangen kommune.

I omstillingsperioden prioriteres følgende innsatsområder: 

  • Opplevelsesnæringer (herunder reiseliv, matopplevelser og kulturnæring)

  • Tilrettelegging og entreprnørskapskultur (herunder blant annet stedsutvikling, tilrettelegging for primærnæringer, økt attraktivitet for nyetableringer og økt attraktivitet som besøks- og bosted)

  • Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv (bransjeuavhengig satsing)

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder med tilhørende strategier.

Styring og ledelse

Kommunestyret i Kvænangen har vedtatt at det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk AS skal lede omstillingsprogrammet.