NVE varsler at sannsynligheten for stor vårflom er stor, opp mot 95% sannsynlighet, (analyse 20. mai 2020). Med stor vårflom mener NVE flom på oransje nivå. Det vil si en flom som forekommer sjeldent og som krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. Kvænangen kommune, NVE og fylkesmannen i Troms og Finnmark samt andre statlige og regionale aktører følger med på situasjonen.

Det er viktig at innbyggerne forbereder seg. Flom kan føre til store ødeleggelser. Med flomvarsel kan du forberede deg i forkant slik at konsekvensene blir mindre.Det er viktig å følge med på utviklingen. Det er usikkert hvilke elver, bekker, bekkefar som vil skape problemer. Alle må å sikre løse gjenstander som ligger utsatt til, sSlike gjenstander kan forsterke ødeleggelsene ved flom. Vær oppmerksom på at vårflom kan også lage jordras og skred og det kan være fare for sørpeskred.

 

Vi trenger hjelp av dere til å følge med. Vær observante framover, og meld fra til kommunen f.eks dersom elver/bekker vokser fort og mye, utgraving foregår, mm.