Næringsfondet skal brukes for å styrke nærigsringslivet og bosettingen i Kvænangen kommune.  Det tildeles tilskudd fra dette fondet til tiltak som fremmer næringsutvikling, kompetanseheving, nyetablering, innovasjon og nyskapning innen næringslivet. Søknad om midler skal inneholde beskrivelse av tiltaket med målsetninger, framdriftsplan, kostnadsplan og finansieringsplan. Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no . Det er ingen søknadsfrist i fondet, søknader behandles kontinuerlig. Søknadene behandles av Kvænangen fordsstyre - formannskapet.

Tilskuddsbeløp

Tilskudd kan normalt utgjøre inntil 30 % av godkjente kostnader. For nyetableringer kan det gis utviklingstilskudd som skal nyttes målrettet til for eksempel idéutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Her kan det gis inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader.

 

Standard vilkår for søkere til næringsfondet

Søker må være registrert med enten bostedsadresse eller forretningsadresse i Kvænangen, eller ønske om å registrere foretak i kommunen.

 Det gis normal ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investeringen er foretatt hvis det ikke er avklart med og godkjent av kommunen på forhånd

  • Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra dato tilsagnet ble gitt. I særlige tilfeller kan perioden utvides gjennom søknad
  • Dersom prosjektet endres vesentlig må det søkes om endring av tilsagn
  • Tilsagnet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling, med dokumentasjon av bruk av midlene i henhold til tilsagnet
  • Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er sendt inn innen fristen
  •  Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen avgjøre at deler av eller hele tilskuddet ikke utbetales
  • Kvænangen kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at tilskuddet er utbetalt

 

Det kan ikke gis tilskudd til

  •  Sanering av gjeld
  • Kjøp av næringstomter
  • Ordinær drift av virksomheter

 

Registrering av søknad

Søknader til næringsfondet i Kvænangen kommune skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på www.regionalforvaltning.no Det er ikke anledning til å levere inn søknader utenfor dette systemet. Behov for støtte fra næringsfondet skal dokumenteres grundig.

Ved behov for støtte til levering av søknad, ta gjerne kontakt med vår næringskonsulent.

Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune ,  Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46

 

Kontaktinformasjon

Næringskonsulent Anne Berit Bæhr 
Telefon: 483 08 377
E-post: anne.bahr@kvangangen.kommune.no