Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mastergradstipend for Nord-Troms

Skal du skrive masteroppgave fra og om Nord-Troms? Da har du muligheten å søke på stipend på inntil 40 000! Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.

Mastergradstipend for Nord-Troms

Skal du skrive masteroppgave fra og om Nord-Troms?
Da har du muligheten å søke på stipend på inntil 40 000!
Prøver å fange midnattssola Foto Silje Elisabeth Bjørklund Isaksen.png
 

Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.  

Viktig:
Studenter som kan søke stipend må skrive/påbegynne masteroppgave inneværende studieår.
Studiested må være godkjent av Statens lånekasse. 
Studenter må ikke ha tilhørighet til regionen for å søke på stipend. 

Vi legger ikke føringer på temavalg, men lenger ned har vi skissert noen mulige tema for masteroppgaven. 
Søknadsfrist 1.juni og 15.oktober 2017

Har du spørsmål, ta kontakt:
Berit Fjellberg 975 67 366
​Trude Indrebø 917 69 578

retningslinjer mastergradsstipend 31.01.17.pdf

Mulige oppgavetema med Nord-Troms-relevans

 • Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ, en treårig (2016–2018), helhetlig satsing på grunnskolen, videregående skole og unge gründere – «følgeforskning», dokumentasjon av satsingen.
  • Hvor får vi tak i unge gründere?
 • Ungdomssatsing. Nord-Troms Regionråd har hatt ungdomsprosjekt og satsinger siden 1998 og frem til i dag. Hva er resultatet av satsingen? – kvalitative studier.
 • Sykestuemodellen, et samarbeid mellom de fire nordligste kommunene i Troms. Det er ønskelig å få gjort en samfunnsøkonomisk analyse.
 • Natur, friluftsliv, forvaltning, geografi, reiseliv m.v.: 
  • Verdiskaping knyttet til verneområder i Nord-Troms, enten med fokus på evaluering av pågående arbeider og tiltak eller i forbindelse med metodikk der man ser på muligheter/mulighetsstudier.
  • Hensiktsmessig og effektiv organisering av reiselivet i hele Nord-Troms, der hele regionen er med – ev. i et perspektiv der man også ser over fylkesgrensen mot Finnmark. 
  • Bærekraftig reiselivsutvikling i Nord-Troms? Utvikling basert på Innovasjon Norges kriterier for dette, komparativt blikk mht. internasjonale trender og utviklingsmuligheter som er viktige.
 • Kultur – historie. Oppgave som skaffer til veie ny kunnskap om regionens historie og forhistorie med vekt på ett eller flere av følgende punkter:
  • Innsamling og/eller studier av vår immaterielle kulturarv, f.eks. musikk, sang, stedsnavn og fortellinger.
  • Kulturmøter gjennom forhistorisk og historisk tid belyst gjennom studier av immateriell og fysisk kulturarv/gjenstander.
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie ny kunnskap om og/eller dokumenterer tradisjonelle håndverk som er i ferd med å gå tapt. 
 • Rekruttering. Hvordan skal det offentlige og bedrifter jobbe for å rekruttere ønsket arbeidskraft til Nord-Troms. Samspill mellom flere aktører? Hva gjøres andre steder? Sammenligninger.
 • Arbeidsplasser: Hvordan kan vi legge til rette for/skape nye arbeidsplasser i Nord-Troms?
 • Fornorskingsprosessen i Nord-Troms
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie ny kunnskap om myndighetenes fornorskning av kvener og samer i et historisk perspektiv, for å se om politikk og praksis har vært lik ovenfor disse minoritetsgruppene.
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie kunnskap om- eller dokumentere første generasjon med norsk som «morsmål» (språkbytter i generasjonene før, systematisk fornorskning fra myndighetenes side), og hvordan deres «dårlige» norsk preget levekår, utdanning, etc.
  • Studier som ser på om fornorskingsprosessen er over, eller om det pågår fremdeles, men i nye former (holdninger i samfunnet, mangel på støtte/vilje/interesse (politikere, journalister, lærere), ansvarsfraskrivelser).
 • Revitaliseringsprosessen i Nord-Troms
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie kunnskap om- eller dokumentere hvordan de ulike kommunene i Nord-Troms følger opp internasjonale konvensjoner, for eksempel Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (eksplisitt/implisitt) ovenfor kvenene som nasjonal minoritet
  • Studier som bidrar til å dokumentere hvordan kommunene bidrar til revitalisering (Synliggjøring, språkopplæring etc.) av kvensk og samisk språk og kultur og ser på ulike holdninger i forhold til dette.
  • Kvensk studieløp fra «krybbe til grav». Er et helhetlig studieløp mulig i dag? Om ikke, hva må eventuelt til for å muliggjøre det?
  • Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms, en årlig festival som skal fremme kvensk språk og kultur – «følgeforskning», dokumentasjon av satsingen.
 • Havbruk og fiskeri i Nord-Troms
 • Hvem er den typiske gründer i Nord-Troms?

Jeg vil...