Aktivitets- og kulturtilskudd for lag og foreninger

Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter i kommunen. Lag og foreninger som har tilbud av aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) tas dette med i søknaden.

Driftstilskudd til samfunnshus/grendehus

Kvænangen er en langstrakt kommune med mange bygder. Samfunns- og grendehus er en viktig del for å bidra til aktivitet i bygdene. Driftsutgifter er en stor del av utgiftspostene deres. For å kunne frigi mer ressurser til å skape liv og røre i bygdene ønsker Kvænangen kommune å tilby driftstilskudd til samfunns- og grendehus. 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Elektronisk søknadsskjema

 

Spørsmål angående kulturmidlene kan sendes til oppvekst- og kulturkonsulent Helene Tryggstrand, tlf: 40405627 eller e-post: helene.tryggstrand@kvanangen.kommune.no