Kulturkontoret ledes av Avdelingsleder for Oppvekst og Kultur Alf Bjørnar Eriksen som du treffer på tlf.: 77 77 88 31 eller på mobiltelefonnummer 90296758.

Har du spørsmål angående kultur, støtte og kulturmidler til frivillige lag og organisasjoner (som kulturhus, alment kulturarbeid og idrett- og friluftsaktiviteter), (kino - mulig oppstart igjen), Den kulturelle spaserstokken, kulturprosjekter, Kulturprisen,  UKM (Ungdommens Kulturmønstring), konserter og forestillinger, o.l. så kan du kontakte kontoret.

Som i mange små kommuner er bærebjelken i kulturlivet den aktivitet som utøves av frivillige. For å støtte opp om dette arbeidet disponerer kommunen gjennom kulturavdelingen følgende støtteordninger:

  • Lokale kulturhus: Økonomisk støtte til drift og utbygging samt bistand til planlegging. Det er utarbeidet kommunal langtidsplan for lokale kulturhus.
  • Idrett og friluftsaktiviteter: Økonomisk støtte til drift og utbygging samt bistand til planlegging. Det er utarbeidet kommunal langtidsplan for anleggsutbygging innen området.
  • Allment kulturarbeid:Økonomisk støtte.
  • Diverse kulturarrangementer: Støtte og tilskudd til diverse kulturarrangementer og arrangementer for barn og unge.
  • Sang og musikk: Økonomisk støtte samt faglig veiledning gjennom kulturskolens personell. Kontakt Kulturskolen her .


I Kvænangen finner du en rekke lag og foreninger. Denne listen er så oppdatert som brukerne selv gjør den, så det kan være feil og mangler ved den dersom ikke forandringer blir rapportert videre. Her kan du finne og åpne listen.

Kulturvern: Kulturvernarbeidet foregår i nært samarbeid med Nord-Troms Museum. I kommunen finnes to fredede gårder, Slettnes og Niemmenaiko.
Prosjekter:

  • "Uten fortid ingen framtid" tar sikte på å rekonstruere de gamle siida-samfunnene på Spildra og Sørstraumen
  • Den første vanndrevne sag i Troms ble sannsynligvis bygget i Navit omkring 1740. Her ble det drevet sagbruk fram til 1940. I samarbeid med grunneier er en nå  rekonstruert en vannsag. Les mer om Vannsaga her.
  • Du kan også lese mer på Nord-Troms Museum sine hjemmesider.