Arealplan gjelder for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) og viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealplan består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer samt en planbeskrivelse.

Plankartet er digitalt og kan sees på Kommunekart.no 

Oversiktskart Ytre Kvænangen.pdf

Oversiktskart Indre Kvænangen.pdf

Plandokumenter:

KPA_Planbestemmelser.docx.pdf

KPA_Planbeskrivelse.docx.pdf

Vedlegg 1 - Merknader til 1. høringsutkast.pdf

Vedlegg 2 - Konsekvensvurdering.pdf

Vedlegg 3 - Areal ROS.pdf

Vedlegg 4 - Merknadsbehandling til 1. høringsutkast.pdf

Vedlegg 5 - Merknads- og innsigelsesbehandling etter 2. gangs høring.pdf