Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap som planmyndighet, tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutvik­ling på lokalt nivå. Det skal jobbes systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Planprogram

Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet viser at kommunedelplan skal ferdigstilles og vedtas oktober 2018. Planprosessen er noe forsinket.

Planprogram - Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018 - 21.pdf

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Formålet med kommunal beredskapsplikt og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er å sikre et helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorene i kommunen. Ved å utarbeide en ROS-analyse oppnår kommunen økt bevissthet om og oversikt over risiko og sårbarhet i egen kommune.

Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse 2018 (ROS).pdf