Planarbeidet knyttes til kommunens deltakelse i Riksantikvarens prosjekt Kunskapsløft i Kulturminneforvaltningen (KiK), som i Troms koordineres og følges opp av Troms Fylkeskommune.

Formålet med planen er å skaffe oversikt over og verne kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon både som del av vår kulturarv og identitet som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning i kommunen, jfr. kulturminnelovens formål.

Planen skal først og fremst dreie seg om nyere kulturminner som kommunen skal ta ansvar å legge rammer for. Det vil være mindre fokus på de fredete kulturminnene som blir forvaltet av Riksantikvaren, Fylkeskommunen og Sametinget. Der fredete kulturminner blir tatt med, er bakgrunn at de er i kommunens eie, eller med tanke på formidling av dem. 

Plandokumenter:

Kommunedelplan for kulturminner - Hoveddokument.pdf

Vedlegg 1 - Handlingsprogram.pdf

Vedlegg 2 - Kart og kulturminnebeskrivelser.pdf

Vedlegg 3 - Litteraturliste.pdf