Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kildesortering av husholdningsavfall i Kvænangen

Avfallsservice AS har som kjent overtatt renovering i Kvænangen. Fra uke 2/2007 vil det innføres kildesortering av avfall som leveres fra husholdninger i kommunen.

Avfallet sorteres i 5 fraksjoner med plastposer i ulike farger som abonnentene legger i EN avfallsdunk. Avfallet tømmes samlet på bil og fraktes til Galsomelen for optisk sortering. Det sorterte avfallet sendes så videre til ulike typer gjenvinning. Renovering vil foregå på fast ukedag hver 14.dag - fast tømmedag vil bli annonsert!

I desember måned vil det bli utlevert dunker til de som har standard- og storabonnement. De som har mini- og kompostabonnement beholder dunken som i dag benyttes for levering av matavfall. Samtidig vil alle abonnenter få utlevert matavfallsboks til å ha i kjøkkenbenken, startpakke med poser, samt brosjyre om hvordan vi sorterer. Poser for videre forbruk kjøpes hos din lokalbutikk.

Noen utdrag fra renovasjonsforskriftene som man bør kjenne til:

* Det er plikt for kundene å kildesortere avfallet sitt i samsvar med gjeldende sorteringsordning. Sorteringen gjelder pr i dag ikke fritidsabonnement.

* Forbrenning og deponering (fyllplasser) av avfall i privat regi er forbudt uten konsesjon fra forurensningsmyndighetene (kommunen). Dette gjelder også slamtømming i privat regi.

* Abonnenten skal merke dunken med navn, adresse og/eller gårds- og bruksnummer til eiendommen.

* Eier plikter å gi informasjon om renovasjonsordningene til leietaker eller bruker av eiendommen. Eieren er ansvarlig for at avfallsbeholderen (e) på eiendommen har tilstrekkelig kapasitet. Abonnenten plikter også å sørge for renhold av avfallsdunk og oppstillingsplass, og om vinteren holde adkomst og lokk ryddet for snø, samt strandstrø ved behov.

* Hver eiendom skal ha tilstrekkelig antall avfallsdunker.

* Avfallservice AS leverer avfallsdunken og denne faktureres abonnenten.

Renovasjonsforskriftene kan leses i sin helhet på www.avfallsservice.no

Viktige detaljer for sorteringen:

Alt avfall skal sorteres og legges i pose: Avfallet sorteres i forskjellige fargede poser etter avfallstype - grønn pose til matavfall, blå pose til plast, rød pose til papir, oransje pose til drikke- og lettkartong, og hvit (vrengt handlenett) til restavfall. Posene kjøpes i butikken og samles i avfallsdunken. Farlig avfall leveres i lysegrønne miljøposer plassert ved siden av dunken. Egen brosjyre for sortering blir levert sammen med avfallsdunken.

Posen må knyttes godt igjen - minst to ganger: Dersom posen ikke er knyttet ordentlig igjen kan avfallet komme ut av posen under transport. Da vil sorteringen av posene på anlegget bli vanskelig. For  eksempel matavfallet kan havne i andre fraksjoner og ødelegge disse slikat alt må legges på fyllinga.

Ikke kast posen før den er full: Utnytt posene mest mulig for å unngå overforbruk av poser og for å la være å øke plastforbruket unødvendig.

Det skal ikke brukes sekk i dunken: Dersom det er sekk i dunken vil sorteringsanlegget på Galsomælen lese sekken og ikke de enkelte posene. Dunker som inneholder sekk vil ikke bli tømt.

Det skal ikke legges løst avfall i dunken: Alt avfall må legges i poser før de plasseres i dunken. Løst avfall vil medføre skader og driftsstans på transportbåndene i sorteringsanlegget. Dunker som inneholder løst avfall vil ikke bli tømt.

Plassering av dunk:

* Dunken skal plasseres nærmest mulig vei på tømmedagen. I regulert område vild ette si eiendomsgrense til vei, mens utkantsstrøk makimum seks meter fra veikant. Husk på snørydding, dunken må kunne trilles.

* Plassering av 340 liters dunker eller større beholdere skal avtales med renovatøren.

* Dunken må plasseres på en slik måte at renovatøren kommer lett til håndtakene på dunken. Dersom du bygger platt eller "hus" til dunken, bør dette planlegges slik at det er godt med rom rundt dunken. Snakk gjerne med renovatøren.

OBS - feil i kommende brosjyre: Lyspærer er farlig avfall. Vanlige lyspærer inneholder bly og er derfor betegnet som farlig avfall. Lyspærene kastes i de grønne miljøposne. Miljøposen plasserer du ved siden av dunken på renovasjonsdag i ditt område.

Jeg vil...