Bakgrunn for kartleggingsprosjektet

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Det er flere gode grunner til å kartlegge og verdsette kommunens friluftslivsområder, blant annet for å:

  • sikre god tilgang til friluftslivsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen

  • etablere et godt grunnlag for utarbeiding av og forutsigbarhet i arealplanlegging, enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger

  • unngå bit for bit utbygging og fragmentering av friluftslivsområder

  • sikre at de viktigste områdene og arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir ivaretatt

  • ha et grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

  • utarbeide sti- og løypeplaner

  • ha en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen for friluftsliv

  • ha en målrettet forvaltning av friluftslivsområder

Resultatet

Resultatet av kartleggingen blir et temakart og et dokument med beskrivelser av det enkelte områdets verdi og kvaliteter. Temakartet publiseres på Miljødirektoratets nettbaserte karttjeneste naturbase.no og presentert via kommunens digitale innsynsløsning kommunekart.no.

Vi presiserer at dette er en rent faglig kartlegging hvor friluftsområder skal kartlegges uten å vurdere friluftsinteresser opp mot andre interesser, administrative forhold eller planer. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er en temakartlegging, ikke en plan, og legger ingen juridiske føringer for videre arealbruk. Sammen med andre temakartlegginger vil friluftskartleggingen gi god oversikt over viktige ressurser i kommunen.