Høringen av informasjonen som er tatt fram gjennom friluftskartleggingen er ikke obligatorisk, men gjøres for å få en god kvalitetssikring av områdene fra alle som har mulighet å bidra med sin lokalkunnskap. Et viktig mål med kartleggingsarbeidet er nemlig å produsere et kunnskapsgrunnlag som alle som bruker friluftsområdene kan kjenne seg igjen i.

Er det friluftslivsområder som du mener mangler helt, som viktige utfartsområder langs sjøen eller ett mye brukt, men lite grøntområde midt blant bolighusene i bygda? Er det informasjon som mangler i beskrivelsen av ditt turområde, kanskje en gapahuk, en viktig og godt brukt tursti, den lokale sosiale møteplassen i utmarka, den lokale postkassetrimmen, påskerennet eller det at bygdas barn har en viktig og yndet lekeplass i skogen? Eller er du uenig i noen verdsettingskriterier - som har påvirket den endelige verdsettinga?

Gi skriftlig tilbakemelding til Kvænangen kommune innen 23.02.20.

  • Endringer eller tilføyelser av områder/kartpolygon må tegnes inn nøyaktig på kart som legges ved tilbakemeldingen med beskrivelse av området. 
  • Ved uenighet i verdsettingen, må forslag til ny verdsetting begrunnes med støtte i verdsettingskriteriene i veileder M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.

Hoveddokument og kart: