Besøksrutiner ifm Corona Pandemi 2021

Stengingen i uke 37 er opphevet. 

Gargo sykehjem og sykestue, Kvænangen kommune

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med Gargo i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Telefonnummer:

Skjermet avdeling:        98244660

Sykestue:                     47469508

2. etasje:                       47469509

(Se kartleggingsskjema for smittestatus før besøk på Gargo sykehjem)

 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer, er «annen nærkontakt» uten kjent prøvesvar (se nedenfor) eller i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor).
 • Pårørende eller andre definert som «annen nærkontakt» (som ikke er i karantene, men følges opp i 10 dager etter siste eksponering med testing og selvmonitorering), kan komme på besøk hvis første SARS-CoV-2-test er negativ.
 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
 • Pårørende eller andre som har vært på områder/kommuner i Norge med høyt smittepress de siste 10 dagene bør Covid-19 testes før besøk på Gargo.

 

Under besøk

 • Gargo fører protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende, herunder kartleggingsskjema for smittestatus.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende går direkte til og fra rommet og ikke oppholder seg i fellesarealer. Evt går besøkende direkte på besøksrommet, inngang mot Lukas.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.
 • Det anbefales at beboere ikke drar hjem til pårørende i julen. Dersom beboere likevel velger å dra på permisjon til pårørende som kommer fra områder med høyt smittetrykk, må de være i karantene på rommet sitt ved tilbakekomst, og det skal tas Covid-19 test på dag tre. Ved negativt prøvesvar opphører karantenen.

 

Råd ved besøk hos pasienter/beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

Se definisjoner av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19.

 • Det anbefales å utsette besøk til personer med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19.
 • Dersom besøk må gjennomføres, skal det skje i det rommet hvor pasient/beboer er isolert.
 • Besøket må koordineres med en ansatt ved institusjonen for å sikre at de generelle rådene for besøk overholdes og at besøkende får veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i rommet:
  • kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
  • frakk med lange ermer
  • hansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Besøkende må utføre håndhygiene når de forlater rommet.

Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk

En ansatt må møte den besøkende ved ankomst og sørge for at vedkommende:

 • utfører håndhygiene
 • får utlevert munnbind og instrueres i korrekt bruk
 • beholder munnbindet på under hele besøket
 • overholder de generelle smittevernrådene for besøk om avstand, håndhygiene og hostehygiene
 • går direkte til og fra besøks/pasient/beboerrom og ikke oppholder seg i fellesarealer

 

Tjenester og besøk av eksterne aktører

Det bør gjøres lokale vurderinger om smitterisiko ved at eksterne tjenesteytere opprettholder tilbudet ved institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for tjenesten. Hvis tjenestene eller tilbudene gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene forskrifter, nasjonale smittevernråd, smittevernrutiner i institusjonen og veiledere for tjenesten.

Kravene til tjenesteytende personell står i covid-19-forskriften.

For helsepersonell som utfører tjenester i institusjonen (eks. fotterapeuter og fysioterapeuter) gjelder smittevernfaglige råd for helsepersonell med én-til-én kontakt, i tillegg til institusjonens egne smittevernrutiner.

Frisørvirksomhet og lignende som ikke er helsetjeneste må gjennomføres i tråd med smittevernråd for virksomheter med én-til-én-kontakt.

For mer informasjon til hjelp i vurderinger rundt besøk av eksterne aktører se veileder for besøk fra Helsedirektoratet.