Regjeringen har publisert en artikkel om reindrift og coronavirus.

Kort oppsummert så skal  reindrifta i utgangspunktet gå sin gang, noe som innebærer sesongflytting ut mot kysten. Hytteforbudet gjelder ikke for bruk av definerte gjeterhytter når de benyttes av reindriftsutøvere som er i aktivt arbeid med reinen. Reindriftsutøverne må selvsagt innrette seg etter smittevernbestemmelser smittevernråd og lokale retningslinjer. Som for øvrig befolkning så skal reindriftsutøverne så langt som mulig  unngå sosial omgang og nærkontakt med personer utenfor egen husholdning, unngå unødvendig reiseaktivitet og følge de generelle smittevernrådene.

Restriksjoner og informasjon vil kunne bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og herunder opphevelse eller iverksetting av eventuelt nye smittereduserende tiltak.

Flyttig til sommerbeiter er grunnleggende nødvendig for reindrifta. Håndtering av smittereduserende tiltak kommer som en ekstra belastning på næringa i tillegg til svært vanskelige vinterbeiter.